Utvecklingssamarbete anses allt viktigare – särskild vikt läggs vid humanitärt bistånd

Utvecklingssamarbete anses allt viktigare – särskild vikt läggs vid humanitärt bistånd

Pressmeddelande 166/2015
3.7.2015

Av den opinionsundersökning som utrikesministeriet låtit göra hos Taloustutkimus framgår att 87 % av finländarna anser att utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik är mycket eller ganska viktigt. Detta anser i synnerhet de unga, av vilka 95 % ansåg att utvecklingssamarbete är mycket eller ganska viktigt. Andelen som anser att utvecklingssamarbete är mycket viktigt har ökat klart från i fjol, t.o.m. 12 procentenheter.

Nästan hälften (42 %) av finländarna anser att utvecklingssamarbete är mycket viktigt. Särskilt viktigt anses humanitärt bistånd vara, och 90 % av finländarna anser det mycket eller ganska viktigt.

Emellertid är var fjärde finländare redo att minska anslagen för utvecklingssamarbete. I fjol var 16 % av finländarna av samma åsikt. Av finländarna anser 61 % att anslagen ska bibehållas på samma nivå som de nu är medan 11 % vill öka dem.

"Undersökningen berättar att utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet har en viktig uppgift som ett led i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Även om vi under det nuvarande ekonomiska läget är tvungna att minska på anslagen är det viktigt att hålla fast vid utvecklingssamarbetets kvalitet och effektivitet", säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Förtroendet för det finländska utvecklingssamarbetets resultat har stärkts: tre av fyra finländare anser att det är effektivt och resultatrikt, medan endast två av tre finländare var av den åsikten i fjol. Särskilt högt värderas Finlands stöd för arbetet med att förbättra tillgången till vatten och toaletter för över två miljoner människor 2011–2015.

En säker och jämlik värld ligger även i finländarnas intresse

"Det är intressant att samtidigt som anslagen för utvecklingssamarbete skärs ner värderas det allt högre av medborgarna. Detta kan bero på att världen blir allt oroligare – det finns mer flyktingar i världen nu än på flera årtionden, och människors nöd syns konkret för alla t.ex. när det gäller invandrarna som kommer över Medelhavet", bedömer Taloustutkimus forskningschef Juho Rahkonen.

Till och med 92 % av finländarna anser att en stabil, jämlik och säker värld också ligger i finländarnas eget intresse. På motsvarande sätt anser 90 % att avvärjandet av kriser är billigare än hanteringen av dem. Utvecklingssamarbete får dock finländarna att främst tänka på hjälp till de svagare och internationellt ansvarstagande samt att öka utbildningen och främja tillväxtförutsättningarna i de fattiga länderna.

Taloustutkimus intervjuade 992 finländare över 15 år vid individuella besöksintervjuer i maj-juni för undersökningen. Undersökningen utfördes på uppdrag av utrikesministeriet.  Utrikesministeriet har i över tio års tid regelbundet undersökt allmänhetens åsikter om utvecklingssamarbete.

Exempel från resultaten:

  • Av finländarna anser 87 % att utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik är mycket eller ganska viktigt (2014: 82 %) och 12 % att det inte är särskilt eller inte alls viktigt (2014: 16 %).
  • Av finländarna anser 11 % att anslagen för utvecklingssamarbete ska ökas (2014: 14 %), 61 % att de ska bibehållas oförändrade (2014: 57 %), 26 % att de ska minskas (2014: 16 %) och 3 % har ingen åsikt (2014: 2 %).
  • Av finländarna anser 74 % att Finlands utvecklingssamarbete är effektivt och resultatrikt (2014: 62 %) och 21 % är av annan åsikt (2014: 30 %).
  • Andelen utfrågade som anser att utvecklingssamarbetet till största delen skulle kunna göras frivilligt för medborgarna uppgår till 39 % och 43 % är av annan åsikt. Åsikterna skiljer sig betydligt bland anhängare av olika partier.
  • Merparten av finländarna (55 %) anser att utvecklingssamarbete har resultat, även om det inte räcker ensamt.
  • Av FN:s millenniemål, som avslutas detta år, anses utrotandet av extrem fattigdom och hungersnöd vara det viktigaste. Av de nya utvecklingsmålen anses utrotandet av hunger och tryggandet av livsmedelsförsörjningen vara de viktigaste.
  • Forskningsrapporten om finländarnas åsikter om utvecklingssamarbetet 2015 och rapporter från tidigare år (på finska)

Ytterligare information: Juho Rahkonen, forskningschef vid Taloustutkimus, tfn 050 375 9008, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi, Emma Hannonen, minister Toivakkas specialmedarbetare, tfn 050 574 0736, emma.hannonen@formin.fi