EU:s utvecklingsministrar fattar beslut om utvecklingspolitikens framtid

EU:s utvecklingsministrar fattar beslut om utvecklingspolitikens framtid

Pressmeddelande 91/2017
19.5.2017

Utvecklingsministrarna sammaträder i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 19 maj i Bryssel. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen företräder Finland vid mötet.

Utrikesrådet har för avsikt att godkänna ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling. Syftet är att uppdatera EU:s utvecklingspolitik så att den motsvarar målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Det är en riktlinje som ska styra EU:s och medlemsstaternas utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik under de kommande 10–15 åren.

Under förhandlingarna har Finland framhållit frågor som gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. EU bör se dessa som ett centralt mål så att flickor får rätt till sin egen kropp, till utbildning och egna val. Tack vare påtryckning av Finland och andra likasinnade länder ingår nu en hänvisning till Pekingplattformen och handlingsprogrammet från Kairokonferensen i samförståndet. Finland har också framhållit vikten av hållbar energiproduktion med tanke på klimatet genom att stödja en punkt i samförståndet om en utfasning av subventioneringen av fossila bränslen och om utveckling av partnerländernas beskattningsförmåga.

Utvecklingsministrarna ska också ge riktlinjer åt EU:s höga representant för utrikes frågor Federica Mogherini om förberedelserna inför förhandlingarna mellan EU och länder i Afrika, Västindien och Stillahavet (AVS-länderna) om Cotonouavtalets framtid. Cotonouavtalet upphör 2020. Det innehåller bestämmelser som gäller både politik, handel och utveckling.

Både i förhandlingarna om samförståndet och i diskussionen om relationerna till AVS-länderna har Finland framhållit att EU inte borde ha ett separat arrangemang med AVS-länderna utan att alla utvecklingsländer bör behandlas som likvärdiga partner. Det officiella utvecklingsbiståndet bör i första hand riktas till de minst utvecklande länderna och till bräckliga stater. De framtida relationerna till utvecklingsländerna bör bygga på regionala och skräddarsydda tillvägagångssätt som styrs av EU:s nya samförstånd om utveckling.

Ministrarna kommer också att diskutera de aktuella humanitära kriserna i Nigeria, Sydsudan, Etiopien, Jemen och Syrien. Finland hoppas att fler länder ska bevilja humanitärt bistånd, särskilt i form av allmänt stöd biståndsorganisationerna, vilket skulle underlätta deras arbete.

Innan utrikesrådets möte ordnas en gemensam middag för inrikesministrarna och utvecklingsministrarna där de ska diskutera migrationen med tanke på EU:s yttre förbindelser och genomförandet av partnerskapsramen.

I ministrarnas middag deltar också FN:s biträdande generalsekreterare Amina Mohamed som ska diskutera EU:s genomförande av de globala målen för hållbar utveckling i de yttre förbindelserna med ministrarna.

Ytterligare information: Pasi Rajala, ministerns specialmedarbetare, tfn 0400 464 393, och Sari Lehtiranta, enhetschef, tfn 0295 352 139.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

EU:s utvecklingspolitik (på engelska)

Tässä palvelussa myös