Lagpaketet om lämnande av och begäran om internationellt bistånd träder i kraft i juli

Lagpaketet om lämnande av och begäran om internationellt bistånd träder i kraft i juli

Pressmeddelande 120/2017
28.6.2017

Finlands beredskap att lämna och ta emot internationellt bistånd förbättras. Lagstiftningsreformen är ett centralt mål i regeringsprogrammet som syftar till att utveckla verksamhetsförutsättningarna för att stärka Finlands säkerhet.

Republikens president har i dag stadfäst lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd samt de lagändringar inom försvarsministeriets och inrikesministeriets ansvarsområde som hör till samma lagstiftningshelhet. Lagarna träder i kraft den 1 juli 2017.

Redan i samband med ratificeringen av Lissabonfördraget förband sig Finland att verkställa EU:s solidaritetsklausul och klausul om ömsesidigt bistånd. Klausulerna är lika förpliktande för alla medlemsstater.

Solidaritetsklausulen tillämpas när en medlemsstat i Europeiska unionen utsätts för en terroristattack eller drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof som orsakas av människor. Klausulen om ömsesidigt bistånd tillämpas om en medlemsstat utsätts för ett väpnat angrepp på sitt territorium. Klausulerna har en stark säkerhetspolitisk betydelse för Finland.

Lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd tillämpas inte bara på beslutsfattande om bistånd som grundar sig på solidaritets- eller biståndsklausulen i Lissabonfördraget, utan också på beslutsfattande om bistånd som inbegriper betydande militära resurser eller användning av militära maktmedel och bistånd som är betydelsefullt i utrikes- och säkerhetspolitiskt hänseende eller vittsyftande och principiellt viktigt.

Lagen stöder Finlands samarbete i Europeiska unionen och ett fördjupat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige.

Enligt lagen fattas biståndsbeslutet av republikens president eller av statsrådets allmänna sammanträde i enlighet med behörighetsfördelningen i grundlagen. Riksdagens utrikesutskott ska höras före beslutsfattandet i sådana fall där biståndet kan inbegripa användning av militära maktmedel. Om ett beslut om bistånd som inbegriper militära maktmedel gäller en särskilt krävande situation, ska statsrådet före beslutsfattandet höra riksdagen genom att förelägga den en redogörelse.

Lagen innehåller också förfarandet för brådskande beslutsfattande på ministerienivå och förfarandet i brådskande fall som förutsätter militära maktmedel.

Bestämmelser om de övriga förutsättningarna för att lämna och ta emot bistånd, såsom myndigheternas uppgifter, befogenheter, användning av maktmedel och personalens ställning, finns i försvarsministeriets och inrikesministeriets sektorspecifika lagstiftning.

Ytterligare information: Päivi Kaukoranta, rättschef, tfn 0295 351 144

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi