Den internationella konferensen om utvecklingsfinansiering drog upp riktlinjer för förverkligandet av FN:s mål för hållbar utveckling

Den internationella konferensen om utvecklingsfinansiering drog upp riktlinjer för förverkligandet av FN:s mål för hållbar utveckling

Pressmeddelande 175/2015
16.7.2015

Vid den internationella konferensen om utvecklingsfinansiering som hållits i Addis Abeba i Etiopien och som avslutades den 16 juli fick man till stånd ett avtal som utgör en grund för fullföljandet av FN:s nya mål och handlingsprogram för hållbar utveckling. Avtalet innehåller både principer och konkreta åtgärder.

Addis Abeba-avtalet godkändes som avskutning på konferensen. Förhandlingarns om målen för hållbar utveckling avslutas vid FN:s toppmöte i New York i September. Bild Lasse Keisalo
Addis Abeba-avtalet godkändes som avskutning på konferensen. Förhandlingarns om målen för hållbar utveckling avslutas vid FN:s toppmöte i New York i September. Bild Lasse Keisalo

De 193 stater som deltog i konferensen förbinder sig att genomföra politiska förändringar som gör det möjligt att styra finansieringen till förverkligandet av målen för hållbar utveckling. Utgångspunkten är att olika finansieringskanaler, såväl nationella som internationella, privata som offentliga pengaflöden och även övriga metoder ska utnyttjas bättre. I dessa ingår t.ex. skatteintäkter, pengaflöden från emigranter, handel samt vetenskap och teknologi.

Den offentliga utvecklingsfinansieringen har fortfarande en viktig uppgift i synnerhet i de fattigaste länderna. Att god förvaltning och ansvarsfullhet ökar är också viktigt. I avtalet betonas bl.a. beaktande av de mänskliga rättigheterna i ansvarsfull verksamhet inom den privata sektorn samt stärkande av jämställdheten mellan könen och kvinnors och flickors ställning.

De mest centrala konkreta åtgärderna är åtagandena att utveckla beskattningen, vidta åtgärder mot korruption och strypa olagliga pengaflöden samt beslutet att inrätta en mekanism som ska underlätta överföring av teknologi. FN:s skattekommitté ska få en starkare roll bl.a. genom fler möten och en ändrad urvalsprocess för val av experter.

"Jag är mycket stolt och glad över det här avtalet. Ett gemensamt åtagande för att stödja de allra fattigaste länderna och utveckla de privata investeringarna och beskattningen ger en god grund för förverkligandet av målen för hållbar utveckling", säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka som deltagit i konferensen.

Vid konferensen anslöt sig Finland också till ett internationellt initiativ för att förbättra utvecklingsländers skatteuppbördskapacitet. Dessutom betonade Finland betydelsen av kvinnors och flickors ställning och jämställdhet mellan könen.

"Endast de länder som drar nytta av allt kunnande kommer att förbli konkurrenskraftiga och uppleva tillväxt. Därför bör både flickor och pojkar, kvinnor och män ha lika möjligheter till utbildning och medverkan i ekonomisk och politisk verksamhet. Inget land kan uppnå sin fulla potential utan kvinnors insats", betonade minister Toivakka under Finlands officiella anförande.

Under de fyra dagar som konferensen pågick deltog över 7 000 representanter för regeringar, privata sektorn och det civila samhället. Beredningsarbetet hade förberetts av FN:s kommitté för finansiering av hållbar utveckling, där Finland delar ordförandeskapet.  

Följande etapp under det så kallade utvecklingspolitiska superåret är FN:s toppmöte i New York den 25–27 september. Där avser man slå fast de mål och det handlingsprogram för hållbar utveckling som ska gälla fram till 2030. Det avtal som slöts i Addis Abeba täcker till stor del den finansiering och de metoder som behövs för förverkligandet av målen.  Handlingsprogrammet och målen, som går under namnet Post 2015, utgör en fortsättning på FN:s millenniemål, som sträckte sig fram till i år och som har styrt den internationella utvecklingspolitiken under de senaste 15 åren.

Mer information: ledande sakkunnig Pekka Hukka, tfn 0295 351 747, pekka.hukka@formin.fi, minister Toivakkas specialmedarbetare Pasi Rajala, tfn 0400 464 393, pasi.rajala@formin.fi

Outcome document of the Third International Conference on Financing for Development: Addis Ababa Action Agenda (på engelska)

Addis Abeban konferenssin logo