Avloppsreningsverket i Kaliningrad tas officiellt i bruk

Avloppsreningsverket i Kaliningrad tas officiellt i bruk

Pressmeddelande 7.6.2017

Miljöministeriet och Utrikesministeriet

Avloppsreningsverket i Kaliningrad invigs officiellt den 7 juni 2017. Byggnadsarbetet vid reningsverket avslutades i december 2015 och anläggningen har därefter tagits i drift stegvis. Den slambehandling som verksamheten förutsätter kom i gång i maj 2017.

Att reningsverket nu tas i drift påverkar hela Östersjön. Kaliningrad har länge varit en av de största kvarvarande punktbelastningskällorna i Östersjön, i och med att avloppsvattnet från uppemot en halv miljon invånare har släppts ut som sådant i havet. Avloppsreningsverket minskar fosforbelastningen i Östersjön med 120 ton och kväveutsläppen med 300 ton per år. Om man ser till Östersjöländernas totala belastning på centrala Östersjön motsvarar dessa reduktioner 0,7 och 0,08 %. Behandlingen motsvarar de rekommendationer som Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) har gett i fråga om fosfor och organiskt material, men det behövs ytterligare investeringar i kvävereduktion.

Avloppsreningsverket började byggas redan på 1980-talet. Projektet har stött på mycket motgångar och försenats med många år. Byggnadsarbetet har också avbrutits ett flertal gånger. Projektet fick ett lyft först i december 2007, när Ryssland bekräftade sin finansiering och Den nordliga dimensionens miljöpartnerskaps finansieringsavtal undertecknades. Till projekthelheten hör också en drickvattenanläggning i stadens östra del (35 miljoner euro), som väntas stå klar 2018.

Kostnaderna för reningsverket har uppgått till ca 70 miljoner euro. Den största projektfinansiären är en rysk statlig specialfond. Projektet har fått direkt gåvofinansiering från svenska staten och från Nordliga dimensionens miljöpartnerskapsfond, genom vilken också Finland har deltagit i finansieringen av projektet.

Mer information:

Kristiina Isokallio, råd för internationella ärenden, miljöministeriet, tfn +358 295 250 103, fornamn.efternamn@ym.fi

Birgit Autere, teamledare, utrikesministeriet, tfn +358 50 436 4645, fornamn.efternamn@formin.fi, (7.-8.6. tfn. +358 50 3120 537)

Laura Saijonmaa, miljöråd, miljöministeriet, tfn +358 295 250 261, fornamn.efternamn@ym.fi, (7.-8.6. tfn. +358 50 356 5683)

Tässä palvelussa myös