Justice Rapid Response utbildar experter på internationell brottsutredning

Justice Rapid Response utbildar experter på internationell brottsutredning

Pressmeddelande 187/2016
11.10.2016

Den 10‒20 oktober 2016 ordnar nätverket Justice Rapid Response (JRR) tillsammans med Försvarsmaktens internationella centrum (FINCENT) och Institute for International Criminal Investigationsin (IICI) en kurs i FINCENT:s lokaler i Sandhamn för att utbilda experter på internationell brottsutredning. Utrikesministeriet finansierar kursen. Det är den första kursen i sitt slag i Norden och det deltar 25 personer från runt om i världen.

Justice Rapide Response är ett internationellt nätverk som grundades 2009. Det erbjuder experthjälp åt internationella organisationer och stater i att utreda de allra allvarligaste internationella brotten och säkerställa bevisning.

Finland har deltagit aktivt i JRR sedan nätverket grundades och har varit ordförande i JRR sedan september 2014.

”Nätverkets verksamhet går utmärkt väl ihop med Finlands utrikes- och utvecklingspolitiska målsättningar”, säger ambassadör Marja Lehto, styrelseordförande i JRR.

”I sin utrikespolitik framhåller Finland vikten av att förebygga kränkningar mot de mänskliga rättigheterna i samband med konflikter, att internationella brott utreds och straffrihet motarbetas. Att hindra straffrihet främjar uppbyggandet av fredliga och stabila samhällen efter konflikter och skapar förutsättningar för hållbar utveckling och minskad fattigdom.”

De allvarligaste brotten måste utredas effektivt

JRR:s målsättning är att förbättra det internationella samfundets förutsättningar att få de allra allvarligare internationella brotten (folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och andra allvarliga kränkningar mot de mänskliga rättigheterna) utredda effektivt och med sakkunskap, och att personer som gjort sig skyldiga till dessa brott ska ställas till svars. Till exempel FN:s utredningskommissioner utnyttjar regelbundet JRR:s expertis.

Det som är avgörande är att brottsutredningarna inleds och genomförs så snabbt som möjligt, att det görs sakkunnigt och att bevismaterialet är tillräckligt omfattande. I tidigare rättegångar om allvarliga internationella brott har bristen på bevismaterial i värsta fall lett till att domstolen varit tvungen att befria åtalade som varit ökända för brutala handlingar.

Kursen siktar på kvalitet i brottsutredningen

JRR strävar efter att trygga kvaliteten i internationell brottsutredning bland annat genom att ordna kurser där experter inom olika områden utbildas till utredare av internationella brott. JRR har tillsvidare ordnat över trettio kurser runt om i världen. Deltagarna har specialkunskap till exempel om könsrelaterat våld, om psykosocialt stöd för vittnen, om särskilt skydd för asylsökande, kvinnor och barn, rättsmedicin eller militär underrättelseverksamhet.

En expert som uträttat kursen kan införas i JRR:s multiprofessionella expertregister över personer som är beredda att resa till konfliktområden på kort varsel. För närvarande finns det kring 560 experter som representerar 104 olika nationaliteter i registret. Över hälften av experterna är kvinnor. JRR har redan sänt experter för att bistå nittio utredningar om internationella brott, både på begäran av nationella regeringar, internationella brottsmålsdomstolar och FN-organen.

Mer information om JRR:s verksamhet: http://www.justicerapidresponse.org/

Ytterligare information: Riikka Kinnunen, enheten för internationell rätt, tfn 0295 351 550

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa