Generaladvokatens förslag till avgörande i ett mål som gäller tv-reklam

Generaladvokatens förslag till avgörande i ett mål som gäller tv-reklam

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 526/2015
(Ursprungligen offentliggjort på finska 5.10)

Tisdagen den 6 oktober ger generaladvokaten vid EU-domstolen Maciej Szpunar sitt förslag till avgörande i fråga om högsta förvaltningsdomstolens (HFD) begäran om förhandsavgörande i mål C-314/14, Sanoma Media. Målet gäller tolkningen av begreppet tv-reklam enligt direktiv 2010/13/EU om audiovisuella medietjänster. HFD frågar om man till reklamtid ska räkna de sponsorsymboler som visas i samband med andra program än sponsrade, samt de s.k. svarta sekunder som förekommer mellan enskilda reklaminslag och i slutet av ett reklamavbrott.

Finland anser att svaret på frågorna i begäran om förhandsavgörande bör vara jakande. Genom att visa sponsorsymboler strävar man efter att öka transparensen i sponsorverksamheten genom att göra de ekonomiska kopplingarna i samband med programmet tydliga för konsumenterna. Användningen av symbolen är således i hög grad bunden till det sponsrade programmet. När symbolen visas i samband med andra program bryts detta förhållande och användningen av symbolen kan till sina mål och framställningssätt jämföras med sedvanlig reklam. En tidsmässig avgränsning av tv-reklam är nödvändig för att direktivets mål, dvs. att se till tv-tittarens intresse som konsument, ska kunna uppnås. På motsvarande sätt är det befogat att räkna in de svarta sekunderna i reklamtiden till den del de följer på enskilda reklaminslag, eftersom de förkortar den tid som reserverats för det egentliga programutbudet.

Generaladvokatens förslag till avgörande är ett självständigt ställningstagande av generaladvokaten om en korrekt tolkning av unionsrätten, och det binder inte domstolen när den ska avkunna domen. EU-domstolens dom avkunnas vid en tidpunkt som meddelas senare.

Generaladvokatens förslag till avgörande kan läsas på domstolens webbplats www.curia.europa.eu, i regel den dag de avkunnats. Målets nummer är C-314/14.

Ytterligare information: Joni Heliskoski, enhetschef, tfn 0295 351164, utrikesministeriet