Ihmisoikeustuomioistuimen tuomio lasten huostaanottoasiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto on antanut tänään tuomionsa lastensuojelua koskevassa tapauksessa K. ja T. vastaan Suomi. Tuomioistuimen 4. jaosto on antanut asiassa päätöksen viime vuoden huhtikuussa. Suomen valtion pyynnöstä asia käsiteltiin uudestaan suuressa jaostossa. Suuren jaoston käsittely on erittäin harvinainen asioissa, joissa jaosto on jo antanut tuomionsa. Nyt kyseessä oleva tuomio on ensimmäinen tällainen tuomio nykymuotoisen ihmisoikeustuomioistuimen reilun kahden ja puolen vuoden toiminnan aikana.

Ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto muutti osittain 4. jaoston antamaa tuomiota. Muutokset koskivat lasten huostaanottoja. Suuri jaosto katsoi yksimielisesti, ettei vajaan kuukauden ikäisen tyttövauvan J. ja hänen 5-vuotiaan velipuolensa M. huostaanotto loukannut valittajien oikeutta perhe-elämän suojaan. Lisäksi tuomioistuimen enemmistö katsoi, ettei M:ää koskeva kiireellinen huostaanotto loukannut valittajien oikeutta perhe-elämän suojaan. Sen sijaan enemmistö oli sitä mieltä, että vastasyntyneen tyttövauvan kiireellinen huostaanotto ja tapa, jolla se toteutettiin välittömästi syntymän jälkeen, merkitsivät ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan loukkausta. Poiketen 4. jaoston päätöksestä suuri jaosto eritteli tuomiossaan kiireelliset ja normaalit huostaanotot ja käsitteli niitä kummankin lapsen osalta erikseen todeten viranomaisten toimineen lain mukaisesti. Alkuperäisessä päätöksessä niitä käsiteltiin kaikkia yhdessä, huostaanottoja pidettiin mielivaltaisina ja niiden todettiin loukkaavan perhe-elämän suojaa.

Muilta osin suuri jaosto yhtyi yksimielisesti jaoston tekemän ratkaisun lopputuloksiin, joskin päätösten perustelut olivat osittain erilaiset.

Tuomion mukaan valittajien 8 artiklassa turvattua perhe-elämän suojaa oli loukattu huostaanoton lakkauttamiseen liittyvältä osin. Jaoston mielestä Suomen viranomaiset eivät olleet ryhtyneet oma-aloitteisesti riittäviin toimenpiteisiin sen arvioimiseksi, olisiko lapset voitu palauttaa syntymävanhemmilleen perheen tilanteen kohennuttua. Samoin suuren jaoston mielestä tiukat tapaamisrajoituksia koskevat päätökset ovat osaltaan saattaneet estää tämän lähtökohtaisen tavoitteen toteutumista.

Suuri jaosto katsoi myös, että valittajalla oli ollut 13 artiklassa tarkoitetut tehokkaat oikeussuojakeinot käytettävissään.

Valittajat saivat korvauksena 40 000 markkaa kumpikin henkisistä kärsimyksistä sekä oikeudenkäyntikuluista 65 190 markkaa.

Yksityisten henkilöiden ihmisoikeustuomioistuimelle tekemät valitukset arvioidaan ihmisoikeustuomioistuimessa useassa eri vaiheessa. Jos Suomea vastaan tehty valitus rekisteröidään, asian käsittelee ja ratkaisee tavallisesti se ihmisoikeustuomioistuimen jaosto, jonka jäsenistä yksi on suomalainen ihmisoikeustuomari Matti Pellonpää.

Jollei asiaa jätetä tutkittavaksi ottamatta jo ns. kolmen tuomarin komiteassa, jaosto päättää ensin, otetaanko valitus varsinaisesti käsiteltäväksi vai ei, ja jos otetaan, miltä osin. Nyt käsitellyssä K. ja T. vastaan Suomi -tapauksessa osa valituksista jätettiin jo alustavassa päätöksessä käsittelyn ulkopuolelle.

Ihmisoikeustuomioistuimessa on lastensuojelujutuissa on ennen nyt käsiteltävää tapausta annettu viisi Suomea koskevaa ratkaisua. Näissä ei ole todettu 8 artiklan loukkausta. Tuomioistuimessa on tällä hetkellä on yhdeksän lastensuojelutapausta.

Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari Gil Robles vieraili ulkoministeri Erkki Tuomiojan kutsusta Suomessa kesäkuun alussa. Vierailun aikana käsiteltiin myös lastensuojeluun liittyviä kysymyksiä. Vierailusta julkaistaan myöhemmin raportti.

Suomessa otetaan vuosittain huostaan 1300 - 1400 lasta; huostaanotoista alle 200 on tahdonvastaisia. Huostaanottoja koskevissa valituksissa kyse on useimmiten siitä, onko huostaan otetuilla lapsilla ja heidän vanhemmillaan mahdollisuudet riittävään yhteydenpitoon vai onko yhteydenpitoa rajoitettu laittomasti, ja onko lapsi pyritty kotiuttamaan perheen olosuhteiden parannuttua.Lisätietoja:
Vanhempi hallitussihteeri Pia-Liisa Heiliö, STM, puh. 09-160 2364
Valtionasiamies, osastopäällikkö Holger Rotkirch, UM, puh. 09- 1341 5700

ihmisoikeudet
kansainvälinen oikeus