Skyddet av människorättsförsvarare bör stärkas

Skyddet av människorättsförsvarare bör stärkas

Pressmeddelande 61/2015
26.2.2015

Finland bör i sin utrikespolitik och till exempel via sitt beskickningsnätverk aktivare stöda människorättsförsvarares arbete. Detta framförs av delegationen för internationella frågor om mänskliga rättigheter (IONK) som består av representanter för riksdagspartierna och människorättsorganisationer.

Enligt delegationen bör Finland erbjuda politiskt skydd för personer som blivit föremål för våld och allvarliga trakasserier på grund av sina åsikter och handlingar samt öka det ekonomiska stödet till lokala människorättsorganisationer.

Delegationens bedömning av Finlands politik för mänskliga rättigheter offentliggjordes och överräcktes till utrikesminister Erkki Tuomioja idag i Helsingfors.   Utrikesministeriet godkände en strategi om mänskliga rättigheter 2013, vars verkställande delegationen nu för första gången utvärderar. 

Delegationen föreslår kompletteringar i Finlands nuvarande människorättsverksamhet. Förutom ytterligare insatser för skyddet av människorättsförsvarare vill man bland annat ha ökade insatser för övervakning av verkställandet av internationella människorättskonventioner, för ett tillgängligt deltagande för funktionshindrade personer samt för människorättsutbildning och -information.  De nuvarande huvudmålen för Finlands politik för mänskliga rättigheter - rättigheter, socioekonomiska rättigheter samt det civila samhällets stöd för kvinnor och för befolkningsgrupper som är i största riskzonen för diskriminering - vill delegationen dock inte ändra på. 

Enligt utrikesminister Erkki Tuomioja som talade vid publiceringsevenemanget, har Finland goda förutsättningar att effektivt påverka det internationella beslutsfattandet om mänskliga rättigheter. En trovärdig internationell påverkan förutsätter också att man tar tag i egna människorättsproblem, betonade Tuomioja.

Vid evenemanget som hölls på Städerhuset i Helsingfors talade förutom Tuomioja också bland annat delegationens ordförande, riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos, den regionala representanten i Europa för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Jan Jařab samt den afrikanska människorättsförsvararen Hassan Shire. Dessa kommenterades av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Delegationen för internationella frågor om mänskliga rättigheters bedömning finns i sin helhet (på finska) på adressen: http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=140593&GUID={806DFA04-F7CB-4F8F-BA8F-81AC2A36C07C}

Utrikesförvaltningens strategi för mänskliga rättigheter samt det människorättspolitiska handelsprogrammet 2013-15 hittas på webbplatsen: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=212528&nodeid=42553&contentlan=3&culture=sv-FI

För mera information: chefen för enheten för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter Nina Nordström, nina.nordstrom@formin.fi, +358 295 350 104

Tässä palvelussa myös