En utvärdering föreslår förnyelser i de utvecklingspolitiska programmen

En utvärdering föreslår förnyelser i de utvecklingspolitiska programmen

Pressmeddelande 38/2015
5.2.2015

De utvecklingspolitiska programmen förmedlar med framgång värden och allmänna principer inom Finlands utvecklingspolitik, men stöder bara till en del resultatbaserad ledning, konstateras det i en färsk utvärdering. Utvärderingen bedömer att det i de utvecklingspolitiska programmen saknas klara definitioner och mål som kan uppföljas samt prioriteringar av dessa.

I utvärderingen utvärderade man hur det resultatbaserade tillvägagångssättet förverkligats i Finlands utvecklingspolitik åren 2004, 2007 och 2012 (gällande program) med utgångspunkt i de utvecklingspolitiska programmen. I programmen fastställs Finlands utvecklingspolitik på nytt för respektive regeringsperiod. Utvärderingen anser detta obehövligt, eftersom utvecklingspolitikens övergripande mål, principer, sektorer och kanaler har förblivit anmärkningsvärt stabila under långa tider. Ett politiskt program som uppgjorts för fyra år står enligt utvärderingen i strid med utvecklingspolitikens internationella tidsperspektiv.

Positiva resultat i utvärderingen

Under de två senaste åren har resultatrapporteringen vid utrikesministeriet framskridit; man har tagit i bruk en resultatbaserad planering och administration av de långvariga partnerländernas landsprogram. Rapporteringen av resultaten till riksdagen har hållit en god kvalitet, men rapporteringen har i huvudsak skett slumpmässigt och har inte heller omfattat alla hjälpkanaler, konstateras det i utvärderingen. Åtgärdsplanen Handel och utveckling anses utgöra ett gott exempel.

I de utvecklingspolitiska programmen syns bara några få tecken på lärdomar från tidigare resultat. Det verkar som om man tagit mer lärdom av resultaten då den ansvariga ministern inte personligen varit så involverad i politikprogrammets uppgörandeprocess. 

Utvärderingen rekommenderar att man på lång sikt stärker mål och principer i Finlands utvecklingspolitik, antingen genom att lagstiftningen utvecklas eller genom strategier som riksdagen fastställer. Dessutom föreslås att man ersätter det utvecklingspolitiska programmet med ett koncentrerat utvecklingspolitiskt utlåtande, där kärnan utgörs av resultatorientering.  Enligt utvärderingen borde utrikesministeriet uppgöra en strategisk plan för genomförandet av Finlands utvecklingspolitik samt utveckla resultatledningen så att den stöder att man systematiskt tar lärdomar av resultaten. 

Slutsatserna och rekommendationerna i utvärderingen ska betjäna kommande regeringar och utrikesministeriets strategiska planering och behov vid beslutsfattande samt hjälpa ministeriet att utveckla sitt förhållningssätt till resultatledning.

För mera information: Enhetschefen Jyrki Pulkkinen, utvärdering av utvecklingssamarbete, tfn 040 352 0407