Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiselta komissiolta suosituksia Suomelle

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (European Commission against Racism and Intolerance, ECRI) julkaisi tänään 10.9.2019 Suomea koskevan viidennen raporttinsa. ECRI antaa Suomelle tunnustusta monista jo tehdyistä ja meneillään olevista toimenpiteistä. Samalla se esittää Suomelle 20 suositusta rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi.

ECRI suosittaa muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan muuttamista siten, että siihen sisältyisi oikeus tutkia yksittäisiä, väitettyä työelämän syrjintää koskevia tapauksia ja oikeus nostaa kanteita tuomioistuimessa omasta aloitteestaan. Se suosittaa lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutetun paikallisten ja alueellisten toimistojen avaamista ja riittävien resurssien turvaamista niille. Se suosittaa myös tasa-arvovaltuutetun resurssien lisäämistä sekä valtuuksien antamista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle käsitellä työelämän syrjintää koskevia valituksia kaikilla kielletyillä syrjintäperusteilla sekä toimivaltaa myöntää korvauksia syrjinnän uhreille ja myös lautakunnan resurssien huomattavaa lisäämistä.

Vihapuheen ja viharikosten osalta ECRI suosittelee muun muassa kattavan tiedonkeruujärjestelmän luomista koskien rasistisia ja homo/transfobisia vihapuhe- ja viharikostapauksia sekä kattavan strategian laatimista rasistisen ja homo-/transfobisen vihapuheongelman ratkaisemiseksi. Vihapuheen ja viharikosten osalta lainvalvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen koulutusta tulee laajentaa sekä vahvistaa näiden väitettyjen rikosten tutkintaa.

ECRI toistaa suosituksensa poliisista ja syyttäjäviranomaisista riippumattoman elimen perustamiseksi tutkimaan väitettyjä rotusyrjintä- ja poliisin väärinkäytöstapauksia. Poliisin monimuotoisuutta tulisi lisätä heijastamaan paremmin väestön monimuotoisuutta. Se myös toistaa suosituksensa, johdonmukaisesta ja kattavasta tietojen keräämisestä mm. etnisen alkuperän, kielen, uskonnon, sukupuolen ja kansalaisuuden perusteella. ECRI painottaa myös riittävän rahoituksen antamista Suomen romanipoliittiselle ohjelmalle (2018–2022) sekä saamelaiskulttuurin tuntemuksen lisäämistä väestön keskuudessa. ECRI suosittaa niin ikään ns. translain muuttamista poistamalla vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä.

Suosituksissa on myös pakolaisten ja toissijaisen suojelun saajien perheenyhdistämistä koskevien määräysten tarkistaminen erityisesti toimeentuloedellytysten osalta perheenyhdistämisen helpottamiseksi ja kotouttamisen toimintasuunnitelman perusteellinen arviointi.

Viidennen valvontakierroksen raportin suosituksista ECRI nostaa erityiseen seurantaan tietyt suositukset, joiden täytäntöönpanoa pidetään ensisijaisena. Näistä tehdään viimeistään kahden vuoden kuluttua väliaikaseuranta.

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission verkkosivut: www.coe.int/ecri(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Päivi Rotola-Pukkila, puh. 0295 351 922 ja yksikönpäällikkö Krista Oinonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 0295 351 172.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.