Europarådet granskar verksamheten mot människohandel i Finland

Europarådet granskar verksamheten mot människohandel i Finland

Pressmeddelande 145/2015
4.6.2015

Europarådets expertgrupp mot människohandel (GRETA) publicerade den 4 juni 2015 sin första rapport om Finland där den bedömde Finlands implementering av Europarådets konvention om bekämpning av människohandel.

GRETA konstaterar att myndigheterna har tagit många viktiga steg för att utveckla strukturerna mot människohandel. Uppskattning ges bland annat för grundandet av uppdraget som nationell rapportör om människohandel samt för uppdraget som nationell samordnare för bekämpningen av människohandel. Samtidigt uppmanar dock gruppen att man ska godkänna en ny verksamhetsplan eller strategi mot människohandel.

GRETA välkomnar grundandet av ett nationellt biståndssystem för offren för människohandel och regleringen av biståendet på lagnivå. Vid biståendet bör offrens särskilda behov beaktas och en viss miniminivå tryggas i hela landet. GRETA bedömde att de lagändringar beträffande bistående som riksdagen godkände i våras förtydligar förfarandet för identifiering av offer, men uppmanar till att ytterligare utveckla identifieringen bland annat genom att försäkra att den särskiljs från offrens vilja att samarbeta i brottsundersökningar. GRETA fäster särskild uppmärksamhet vid identifieringen av barnoffer.

Andra saker som GRETA uppskattade är i synnerhet den lagstadgade långa betänketiden som berättigar till vistelse samt den i våras godkända lagändringen genom vilken särskild återhämtningstid även ges offer som lagligen vistas i landet, godkännandet av vittnesskyddslagstiftningen samt väckandet av flera åtal för människohandelsbrott de senaste åren.

Samtidigt uppmanar dock GRETA myndigheterna till åtgärder bland annat för att försäkra sig om att återhämtnings- och betänketiden beviljas jämlikt till alla och oberoende offrets vilja att samarbeta med lagövervakningsmyndigheterna. Till ytterligare åtgärder uppmanas också i synnerhet beträffande förebyggande verksamhet och ersättningsfrågor såväl som beträffande lagövervakningsmyndigheternas handlingsförmåga samt skyddet av offer.

Den ifrågavarande utvärderingen är den första som gäller Finland. Utvärderingen inleddes hösten 2013 med en enkät utsänd av GRETA, som besvarades i januari 2014. GRETA avlade ett besök i Finland i juni 2014.

Rapporten sänds för behandling av partskommittén för konventionen. Kommittén behandlar rapporten den 15 juni 2015. På grundval av rapporten kan kommittén ge Finland rekommendationer.

Mera information: GRETA:s kontaktperson, lagstiftningssekreterare Satu Sistonen, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 0295 351 789, fornamn.efternamn@formin.fi

Tässä palvelussa myös