Europadomstolen avvisade ett klagomål som gällde förbud mot reformatio in pejus

Europadomstolen avvisade ett klagomål som gällde förbud mot reformatio in pejus

Pressmeddelande 159/2015
25.6.2015

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har avvisat ett klagomål som gällde förbudet mot reformatio in pejus. Med förbudet avses en princip enligt vilken en dom inte får ändras till den ändringssökandes nackdel och motpartens fördel, om den senare inte har sökt ändring.

Klagandena var åtalade i ett brottmål och hade blivit dömda i hovrätten. Högsta domstolen beviljade inte besvärstillstånd och domen vann laga kraft. Klagandena ansökte om att domen skulle återbrytas på den grunden att en av domarna i hovrätten var jävig och hovrätten därmed inte hade varit lagenlig. Högsta domstolen konstaterade att hovrättens domare hade varit jävig, upphävde domen och återförvisade ärendet till hovrätten.

Hovrätten tog inte upp tidigare upphävda åtalspunkter till ny behandling. Åklagarna överklagade till högsta domstolen, som beviljade besvärstillstånd. Högsta domstolen upphävde hovrättens dom och återförvisade den för ny behandling. Högsta domstolen ansåg att målet hade återförvisats i sin helhet och att förbudet mot reformatio in pejus därför inte kunde tillämpas på fallet.

Klagandena hävdade i Europadomstolen att artikel 6 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) hade kränkts och ansåg att förbudet mot reformatio in pejus borde ha varit gällande vid den nya behandlingen av ärendet efter att det hade återförvisats.

Europadomstolen ansåg inte att den kunde undantränga de nationella domstolarnas tolkning att förbudet mot reformatio in pejus inte var tillämpbart på fallet. Därmed avvisade den klagomålet, som hade anförts med stöd av artikel 6.

Ytterligare information: lagstiftningssekreterare Mia Spolander, tfn 0295 351 176.

Tässä palvelussa myös