Europadomstolens dom i ett mål om skatteupplysningar

Europadomstolens dom i ett mål om skatteupplysningar

Pressmeddelande 177/2015
22.7.2015

I ett mål som berör Finland har Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) den 21 juli beslutat att varken Europakonventionens artikel 10 (yttrandefrihet) eller artikel 14 som nämns i samband med den (förbud mot diskriminering) har kränkts. Däremot anser Europadomstolen att den nationella rättegångens längd överskred den gräns som fastställs i artikel 6 (rätten till en rättvis rättegång).

Målet handlade om insamling och spridning av skatteupplysningar genom en tidskrift och en SMS-tjänst. Det bolag som klagade hade förbjudits att behandla, överlämna och sprida fysiska personers skatteupplysningar i den omfattning som de klagande gjort. Europadomstolen ansåg att förbudet visserligen begränsade de klagandes yttrandefrihet, men att begränsningen hade fastställts i lag i syfte att trygga skyddet för privatlivet.

Därtill ansåg Europadomstolen att de klagande inte hade förbjudits att publicera skatteuppgifter i allmänhet utan att förbudet gällde omfattningen. Således ansåg domstolen att Europakonventionens artikel 10 inte kränktes. Europadomstolen beslutade att inte granska den del av klagan som rörde artikel 14.

Europadomstolen ansåg att de klagandes nationella rättsprocess hade pågått i mer än sex år och sex månader, vilket är en kränkning av Europakonventionens artikel 6. Domstolen medgav att inget enskilt skede av rättsprocessen hade varit orimligt utdraget. Kränkningen berodde på målets natur och hela processens längd.

Europadomstolen ålade staten att betala de klagandes rättegångskostnader.

För mera information: lagstiftningssekreterare Paavo Kotiaho, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 535 1175, fornamn.efternamn@formin.fi