Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna gav en dom i ett yttrandefrihetsmål som gällde journalister

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna gav en dom i ett yttrandefrihetsmål som gällde journalister 

Pressmeddelande 157/2015
23.6.2015

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har i dag i en dom som gäller Finland, ansett att artikel 10 (yttrandefrihet) i människorättskonventionen har kränkts.

Målet gällde gränserna för kritisk journalism i diskussioner journalister emellan. De ändringssökande, en journalist och ett förlag, hade dömts för ärekränkning med anledning av att de i en tidningsartikel hade kritiserat sanningshalten i de uppgifter som en journalist hade framfört. Europadomstolen ansåg att även om det finns ett skydd för journalisters heder i artikel 8 i människorättskonventionen (skyddet för privatlivet) hade hovrätten när den gav den fällande domen för ärekränkning inte på det sätt som krävs beaktat de ändringssökandes yttrandefrihet, som garanteras i artikel 10. Europadomstolen konstaterade också att fallets journalistiska karaktär medför att journalister bör kunna tåla en större grad offentlig kritik än privatpersoner.

Europadomstolen dömde staten att betala de ändringssökande materiell och immateriell ersättning samt rättegångskostnaderna.

Ytterligare information: Paavo Kotiaho, lagstiftningssekreterare, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 0295 351 175.

Tässä palvelussa myös