Dom av Europadomstolens stora kammare i ett mål om skatteupplysningar

Dom av Europadomstolens stora kammare i ett mål om skatteupplysningar

Pressmeddelande 121/2017
27.6.2017

Europadomstolens stora kammare har den 27 juni 2017 gett en dom som gäller Finland enligt vilken artikel 10 (yttrandefrihet) i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) inte har kränkts. Däremot ansåg Europadomstolen att artikel 6 (rättvis rättegång) har kränkts.

Den kammare i Europadomstolen som behandlade ärendet tidigare hade (med rösterna 6-1) kommit fram till samma beslut (pressmeddelande 22.7.2017). På begäran av de bolag som överklagade hänsköts behandlingen av domen till stora kammaren som nu gav ett slutligt beslut i ärendet.

Målet handlade om att de ändringssökande bolagen hade publicerat skatteuppgifter i tidningen Veropörssi. Det ena bolaget hade också startat en textmeddelandetjänst där man kunde beställa uppgifter med mobiltelefon. I förvaltningsförfarandet i Finland förbjöds bolagen att behandla uppgifterna i den omfattning och på det sätt som de hade gjort samt att samla in, spara eller lämna ut uppgifter till textmeddelandetjänsten eller i något annat syfte. Uppgifterna ansågs ha behandlats i strid med personuppgiftslagen.

Stora kammaren ansåg att man hade ingripit i de ändringssökande bolagens yttrandefrihet men att ingripandet hade stöd av lagen och att dess berättigade avsikt var att skydda andra personers anseende eller rättigheter. Myndigheterna hade baserat sina beslut på relevanta och tillräckliga orsaker och i prövningen nått en ändamålsenlig balans mellan de olika rättigheterna. Även om uppgifterna var offentliga, hörde de till privatlivet. Att publicera uppgifterna i den omfattning och på det sätt som gjorts kunde inte anses ha medverkat till den offentliga debatten eller ha skett i redaktionellt syfte.

Stora kammaren ansåg att de olika skedena av rättegången inte hade tagit för lång tid. Rättegången som pågick i sex år och sex månader hade dock i sin helhet pågått för länge när ärendet hade behandlats två gånger i två olika rättsinstanser. Samtidigt var det viktigt för de ändringssökande bolagens publikationsverksamhet att man fick ett avgörande i ärendet.

Europadomstolen dömde staten att betala de ändringssökande bolagen 9 500 euro som ersättning för rättegångskostnader.

Europadomstolen röstade om avgörandet med rösterna 15-2 i fråga om artikel 10, med rösterna 15-2 i fråga om artikel 6 och med rösterna 14-3 i fråga om ersättning för rättegångskostnaderna.

Europadomstolens pressmeddelande och dom kan läsas i sin helhet på Europadomstolens webbplats  och databasen HUDOC.

Ytterligare information: Satu Sistonen, lagstiftningssekreterare, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 0295 351 789.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.