Europadomstolens stora kammare fattade beslut i ett mål om yttrandefrihet

Europadomstolens stora kammare fattade beslut i ett mål om yttrandefrihet

Pressmeddelande 229/2015
21.10.2015

Europadomstolens (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) stora kammare, har den 20 oktober avgett en dom, enligt vilken artikel 10 i Europakonventionen (yttrandefrihet) inte har kränkts.

Den kammare som behandlade ärendet tidigare kom fram till samma beslut. Två av sju domare reserverade sig mot beslutet. På begäran av den klagande hänsköts ärendet till domstolens stora kammare som fattade det slutgiltiga beslutet i ärendet.

Ärendet handlade om att klaganden i egenskap av Suomen Kuvalehtis fotograf och redaktör anhölls i samband med demonstrationen mot ASEM-konferensen 2006 och om hans dom för tredska mot polis i anknytning till det. Klaganden ansåg att hans yttrandefrihet hade kränkts när han hindrades från att utföra sitt arbete som journalist.

Europadomstolens stora kammare ansåg att de finska myndigheterna hade motiverat sitt beslut med relevanta och tillräckliga argument och i sin prövning uppnått en saklig balans i beaktandet av olika intressen. Myndigheterna hade inte hindrat media att rapportera om demonstrationen. Den klagande hade inte hindrats från att utföra sitt journalistiska arbete vare sig före eller efter demonstrationen. Europadomstolen betonade att han inte anhållits på grund av sitt journalistiska arbete utan för att han vägrat följa polisens anvisningar om att avlägsna sig från demonstationsplatsen. Hans fotoutrustning hade inte konfiskerats och han påfördes inget straff.

Europadomstolen röstade om beslutet och rösterna föll 13–4.

För mera information: chefen för människorättsdomstolsärenden Arto Kosonen, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn  0295 351 171.