Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu turvapaikanhakijoiden käännyttämistä Italiaan koskevassa asiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) päätti 27. toukokuuta 2021 jättää tutkimatta Suomea koskevan valituksen ilmeisen perusteettomana.

Tapauksessa oli kyse perheestä, joka oli päätetty Dublin III -asetuksen nojalla käännyttää Italiaan. Valittajat hakivat Suomesta kansainvälistä suojelua vuonna 2018. Maahanmuuttovirasto oli jättänyt valittajien turvapaikkahakemuksen tutkimatta sillä perusteella, että Italian katsottiin olevan vastuussa heidän turvapaikkahakemuksensa käsittelystä. Perheelle ei myönnetty oleskelulupia Suomessa. Hallinto-oikeus hylkäsi valittajien tekemän valituksen. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa.

Valittajat katsoivat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle (EIT) tekemässään valituksessa Italiaan käännyttämisen loukkaavan Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 3 artiklaa (kidutuksen kielto), koska valittajien mukaan perheen lapsille ei Italiassa tarjottaisi asianmukaisia vastaanotto-olosuhteita tai heidän tarvitsemaansa terveydenhoitoa. Valittajien mukaan oli lisäksi olemassa vakava riski siitä, että perhe käännytetään Italiasta heidän kotimaahansa Libyaan. EIT antoi asiassa väliaikaismääräyksen, jonka mukaan valittajien käännyttämisestä Italiaan tuli toistaiseksi pidättäytyä.

EIT katsoi ratkaisussaan valituksen olevan ilmeisen perusteeton eikä ottanut sitä tutkittavaksi. EIT otti ratkaisussaan huomioon Italian vastaanottojärjestelmässä vuonna 2020 tehdyt muutokset. EIT katsoi olevansa vakuuttunut siitä, että Suomen viranomaiset tiedottavat valittajien siirrosta asianmukaisesti Italian viranomaisille, jotta Italian viranomaiset voivat huomioida perheen lasten iän ja varmistaa perheen pysymisen yhdessä. EIT:n mukaan valittajat eivät olleet osoittaneet, että heidän käännyttämisensä Italiaan aiheuttaisi riittävän todellista ja välitöntä riskiä vaikeuksista, jotka olisivat riittävän vakavia kuuluakseen EIS 3 artiklan soveltamisalaan.

Ratkaisu on luettavissa EIT:n verkkosivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (englanniksi).

Lisätietoja: Suomen valtionasiamies Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, yksikönpäällikkö Krista Oinonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö puh. 0295 351 172.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi