Europadomstolens dom i ett mål som gällde avvisning av utlänning

Europadomstolens dom i ett mål som gällde avvisning av utlänning

Pressmeddelande 257/2014
18.11.2014

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) gav den 18 november 2014 en dom där det konstaterades att varken artikel 3 eller artikel 8 i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) hade kränkts.

Den ändringssökande är en rysk kvinna, född år 1942, som hade anlänt till Finland med turistvisum i december 2008 och som vistades hos sin dotter i Esbo. Dottern har bott i Finland sedan 1988 och har fått finskt medborgarskap. Snart efter sin ankomst till Finland hade den ändringssökande ansökt om uppehållstillstånd med motiveringen att hon är finsk medborgares familjemedlem. Enligt den ändringssökande hade hon blivit allvarligt sjuk år 2006 och kunde inte få adekvat vård i Ryssland. Hennes make hade avlidit år 2007 och deras andra dotter var försvunnen sedan 2003. Därmed var den ändringssökande enligt sin utsaga helt beroende av dottern i Finland.

Migrationsverket beviljade inte den ändringssökande uppehållstillstånd, och Helsingfors förvaltningsdomstol avslog de besvär som anfördes med motiveringen att den ändringssökande hade möjlighet att få vård i Ryssland och att hon därmed inte var helt beroende av sin dotter. Enligt förvaltningsdomstolen har dottern också möjlighet att besöka sin mor i Ryssland och hjälpa henne ekonomiskt. Dessutom ansåg förvaltningsdomstolen att det inte förelåg ett sådant familjeband mellan modern och dottern att det skulle berättiga till uppehållstillstånd på grund av familjemedlemskap. Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte den ändringssökande besvärstillstånd.

Den ändringssökande ansåg att förfarandet kränker Europakonventionens 3 artikel som berör omänsklig och förnedrande behandling. Dessutom ansåg hon att hennes rätt till skydd för privat- och familjeliv i enlighet med artikel 8 hade kränkts.
I januari 2012 gav Europadomstolen en mellandom som tills vidare förbjöd avvisning av den ändringssökande.

Enligt den dom som Europadomstolen nu givit skulle avvisningen av den ändringssökande till Ryssland inte kränka artikel 3 eftersom det de facto är möjligt för den ändringssökande att få vård i Ryssland, vid en kommunal eller privat vårdinrättning eller av inhyrd hjälp. Domstolen noterade också försäkran om att den myndighet som verkställer avvisningen beaktar den ändringssökandes hälsotillstånd vid tidpunkten för avvisningen, och ordnar ambulanstransport om det skulle behövas.

Europadomstolen undersökte inte den ändringssökandes påstående att artikel 8 hade kränkts eftersom man ansåg att det familjebegrepp vars skydd artikeln fastslår inte normalt omfattar familjeband som sträcker sig ytterom kärnfamiljen, det vill säga inte omfattar relationer mellan föräldrar och vuxna barn.

Slutligen påpekade Europadomstolen att den ändringssökande inte bör avvisas innan domen blir slutgiltig eller annat bestäms.

För mer information: lagstiftningssekreterare Mia Spolander, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 176