Europadomstolens dom i ett mål som gällde rätt att ingå äktenskap, privatliv och familjeliv samt diskrimineringsförbud

Europadomstolens dom i ett mål som gällde rätt att ingå äktenskap, privatliv och familjeliv samt diskrimineringsförbud

Meddelande 166/2014
21.7.2014

Europeiska domstolens för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) stora utskott gav den 16.7.2014 en dom som rörde Finland, där det konstaterades att artikel 8 i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), som gäller rätt till skyddat privat- och familjeliv, artikel 12 som gäller rätt att ingå äktenskap, samt artikel 14 som gäller förbud mot diskriminering, inte hade kränkts. Rösterna i avgörandet föll 14-3.

Den ändringssökande ansåg att hans/hennes rätt till skydd för privat- och familjeliv i enlighet med artikel 8 hade kränkts, likaså rätten att ingå äktenskap enligt artikel 12, samt att förbudet mot diskriminering inte hade respekterats eftersom den ändringssökande hade genomgått en könskorrigerande operation från man till kvinna men inte hade fått sitt socialskyddssignum ändrat till en kvinnlig personbeteckning eftersom könstillhörighetens fastställande förutsätter att den sökandes äktenskap förändras till ett registrerat parförhållande.

Europadomstolens stora utskott granskade artikel 8 med fokus på de positiva skyldigheterna och hur de hade uppfyllts och inte som utskottet utgående från de negativa skyldigheterna. En kompletterande åsikt har fogats till domen; den innehåller delvis enighet med majoriteten men bygger på andra grunder, samt en avvikande åsikt som är gemensam för tre av domarna; de var till alla delar av annan åsikt än majoriteten om det slutliga avgörandet.

Enligt Europadomstolen förutsätter Europakonventionen inte att äktenskap mellan två personer av samma kön tillåts, och de flesta av medlemsländerna har ingen som helst könslagstiftning. Domstolen ansåg att Finlands lagstiftning erbjuder den ändringssökande flera alternativ, samt att skillnaderna mellan ett äktenskap och ett registrerat parförhållande inte innebär väsentliga förändringar för den ändringssökandes juridiska ställning. Dessutom ansåg Europadomstolen att kravet på att den äkta hälften ger sitt medgivande till att äktenskapet förvandlas till ett registrerat parförhållande är av grundläggande natur och ägnat att skydda denna. Vidare ansåg domstolen att äktenskapets förvandling till registrerat parförhållande inte skulle påverka den ändringssökandes faderskap, vilket slutgiltigt hade fastställts på grundval av äktenskapet, och att andra barnvårdnadsfrågor inte heller skulle påverkas av äktenskapets förändring. Domstolen ansåg att äktenskapets förändring till registrerat parförhållande inte skulle inverka på den sökandes familjeliv.

En av de domare som röstade med majoriteten ifrågasatte ändå en del av motiveringarna för domen och särskilt grunderna för statsmaktens bedömningsmarginal i en situation där det inte finns någon entydig och enhetlig praxis, samt för att ämnet samtidigt diskuteras i flera europeiska samhällen.

De tre domare som stod för de avvikande rösterna i målet tog i sitt gemensamma utlåtande ställning till en stats bedömningsmarginal i ett fall som är synnerligen viktigt för den ändringssökande ur identitetsaspekt. Gällande artikel 8 ansåg dessa tre domare att det i ett demokratiskt samhälle inte var nödvändigt att ingripa i privat- och familjelivet. Rörande Europakonventionens 12:e artikel hänvisade de tre domarna till Yogyakartaprinciperna och de färska beslut från Österrikes, Tysklands och Italiens författningsdomstolar, som särskiljer upplösande av äktenskap som en förutsättning för att könstillhörighet juridiskt ska erkännas. Gällande diskrimineringsförbudet som artikel 14 berör ansåg domarna i minoritet att det var alltför förenklat att jämställa den ändringssökande och hans/hennes äkta hälft med ett homosexuellt par.

Europadomstolen gav den 13.11.2012 en dom där man fastslog att Finland inte hade kränkt Europas människorättskonvention. Den ändringssökande vände sig till stora utskottet som tog sig an ärendet. Europadomstolen gjorde en muntlig behandling av ärendet den 16.10.2013.

Mer information: enhetschef Arto Kosonen, tel. 0295 351 171, lagstiftningsråd Marjatta Hiekka, tel. 295 351154, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, fornamn.efternamn@formin.fi