Europeiska människorättsdomstolens dom i ett mål om förbudet mot att bli dömd eller straffad två gånger

Europeiska människorättsdomstolens dom i ett mål om förbudet att åtala och bestraffa dubbelt   

Pressmeddelande 26/2015
27.1.2015

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har den 27 januari 2015 avkunnat en dom gällande Finland. I den konstaterade domstolen att förbudet enligt artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna mot att åtala och bestraffa dubbelt (den s.k. ne bis in idem-principen) hade kränkts.

Fallet gällde en ändringssökande som hade påförts skatteförhöjningar och som senare hade dömts för skattebedrägeri. I fallet var det frågan om, huruvida man ser förbudet mot att åtalas och bestraffas dubbelt som ett hinder för succesiva förfaranden i en straffprocess och i en förvaltningsprocess.

Människorättsdomstolen ansåg att det att ärendet samtidigt var anhängigt i olika processer kränkte det nämnda förbudet, eftersom förvaltningsprocessen inte avbröts då straffprocessen nått sitt slut.

Människorättsdomstolen ålade staten att ersätta den ändringssökande med 3 000 euro för immateriell skada samt med 7 000 euro för dennes rättegångskostnader.

För mera information: lagstiftningssekreterare Mia Spolander, tfn 0295 351 176, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, fornamn.efternamn@formin.fi