Europeiska människorättsdomstolens domar i två mål om ne bis in idem -förbudet

Europeiska människorättsdomstolens domar i två mål om ne bis in idem -förbudet 

Pressmeddelande 44/2015
10.2.2015

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har den 10 februari 2015 avkunnat två domar som gäller Finland. I dem konstaterade domstolen att förbudet enligt artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna mot att åtala och bestraffa dubbelt (ne bis in idem -principen) hade kränkts.   

Båda fallen gällde ändringssökande som i vardera fall hade påförts skatteförhöjningar och som senare hade dömts för skattebedrägeri. I båda fallen var det frågan om, huruvida man ser förbudet mot att åtalas och bestraffas dubbelt som ett hinder för succesiva förfaranden i en straffprocess och i en förvaltningsprocess.

Människorättsdomstolen ansåg att det att ärendet samtidigt var anhängigt i olika processer kränkte det nämnda förbudet, eftersom förvaltningsprocessen inte hade avbrutits då straffprocessen nått sitt slut.

I det första av fallen ålade människorättsdomstolen staten att ersätta den ändringssökande med 3 000 euro för immateriell skada samt med 2 000 euro för dennes rättegångskostnader. I det andra av fallen ålade människorättsdomstolen staten att ersätta den ändringssökande med 3 000 euro för immateriell skada.

För mera information: lagstiftningssekreterare Paavo Kotiaho, tfn 0295 35 1175, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden.

Tässä palvelussa myös