EU vann tvisten med Ryssland i WTO om importrestriktioner för svinkött

EU vann tvisten med Ryssland i WTO om importrestriktioner för svinkött

Pressmeddelande 42/2017
23.2.2017

Den 23 februari 2017 offentliggjorde Världshandelsorganisationens (World Trade Organization, WTO) överprövningsorgan sitt avgörande i en tvist mellan EU och Ryssland om importrestriktion för svinkött. EU vann tvisten.

I januari 2014 förbjöd Ryssland import av svinkött och levande svin från hela EU-området sedan det upptäckts afrikansk svinpest i enstaka EU-stater. Importrestriktionen återkallades inte trots vetenskapliga belägg och EU:s åtgärder för att förhindra sjukdomens spridning.

EU begärde prövning av Rysslands åtgärder som man ansåg strida mot WTO-avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS).

I WTO:s tvistlösningspanel och överprövningsorgan dömdes Rysslands åtgärder som diskriminerande och stridande mot internationella standarder.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen anser att avgörandet är viktigt. ”Det här avgörandet ger en viktig signal om att alla WTO-medlemmar måste respektera de gemensamma reglerna. Diskriminerande importrestriktioner i protektionistiskt syfte strider mot principerna för internationell handel.”

Detta är den andra tvisten mellan EU och Ryssland som EU vinner. Det föregående avgörandet gällde överskridna tullbindningar för vissa pappers- och pappersvaruprodukter. Rysslands åtgärder har medfört olägenheter också för finländska företag.

WTO:s tvistlösningssystem är viktigt för handelssystemets förutsägbarhet och för att trygga medlemmarnas rättigheter. Ryssland måste nu verkställa tvistlösningspanelens och överprövningsorganets avgöranden inom en rimlig tid som fastställs separat under våren.

WTO:s avgörande påverkar inte Rysslands övriga importrestriktioner för livsmedel som upprättats genom ett annat förfarande. Dessa importrestriktioner har förlängts till den 31 december 2017. 

Ytterligare information: Marjut Akola, enhetschef, enheten för marknadstillträde, tfn 0295 351 105, Heli Honkapää, handelsråd, tfn 0295 351 455