EU-utvidning, krishantering och FN-samarbete uppe i rådet för allmänna ärenden

Den viktigaste frågan i EUs råd för allmänna ärenden måndagen den 14 maj i Bryssel är unionens utvidgning. Arbetskraftens fria rörlighet kommer särskilt att lyftas fram. Ordförandelandet Sverige har som målsättning att i rådet finna en gemensam ståndpunkt i detta förhandlingskapitel så detta kan betingat avslutas ännu under Sveriges ordförandeskap.

Det andra av rådets huvudteman är EUs säkerhets- och försvarspolitik, som rådet behandlar tillsammans med försvarsministrarna. Målsättningen är att man skall anta ett dokument som utstakar riktlinjerna för en policy för krishanteringsövningar, men också för ett första program för krishanteringsövningar för åren 2001-2006. Det man vill köra in är beslutsfattningsmaskineri och staber, inte trupper. Under år 2001 testas hur krishanteringsstrukturerna och procedurerna fungerar. År 2003 genomförs EUs och Natos första gemensamma övning, där man inövar beslutsfattnings- och konsultationsprocesser för sådana EU-operationer som skall genomföras med av Natos lånade resurser. Följande år övar man sådana operationer som skall genomföras enbart med EUs egna resurser. Meningen är att man dessutom skall anta ordförandelandets konklusioner från EUs polisresurskonferens som arrangerades den 10 maj. Konferensen arrangerades på polisöverdirektörsnivå. På basen av konklusionerna bearbetas krishanteringsrapporten för Europeiska rådet i Göteborg. Dessutom inleds förberedelsearbetet för en resurskonferens på ministernivå i november.

Det tredje av rådets huvudämnen är samarbetet mellan EU och FN i syfte att utveckla krishantering och förhindrande av konflikter. Målsättningen är att definiera innehållet i samarbetet och konkretisera detta. Finlands målsättning är att genom utveckling av EUs krishanteringskapacitet stöda och komplettera FNs verksamhet för krishantering och förhindrande av krig. FNs generalsekreterare Kofi Annan deltar tillsammans med ministrarna från EUs medlemsländer i rådsmötets supé måndagen den 14 maj. Från Finland deltar utrikesminister Erkki Tuomioja i supén.

I rådet skall man dessutom diskutera situationen i Makedonien (FYROM), Syd-Serbien och Montenegro samt anta konklusioner angående Väst-Balkan. Fredsprocessen i Mellanöstern diskuteras i syfte att bereda EUs uttalande om nödvändigheten att bryta våldsspiralen och befrämja fredsprocessen. I rådet behandlas därtill EUs gemensamma ståndpunkter inför det möte associationskommittén mellan EU och Israel skall hålla 21.5. Man har också för avsikt att anta konklusioner om konflikterna i Afrika, särskilt vid De stora sjöarna, i Väst-Afrika och i Zimbabwe, samt i Indonesien. Ordförandelandet Sverige redogör också för förberedelserna för Europeiska rådet i Göteborg.

EU
NATO
kriisinhallinta