Europadomstolen avgav två domar som gäller Finland

Europadomstolen avgav två domar som gäller Finland

Pressmeddelande 111/2015
23.4.2015

Europadomstolen avförde klagomål i utvisningsfall

Klaganden hade sökt asyl i Finland 2011 mot utvisning till Sri Lanka.

Migrationsverket godkände inte ansökan, och beslutet ändrades inte vid behandling i nationella domstolar.

Klaganden klagade till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och hävdade i sitt klagomål att Finland brutit mot bestämmelserna i artikel 3 (förbud mot tortyr och förnedrande behandling) och artikel 13 (rätt till ett effektivt rättsmedel) i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Europadomstolen avgav en mellandom i fallet enligt vilken klaganden inte får utvisas förrän ärendet har behandlats i Europadomstolen.

Klaganden upprepade sin ansökan 2014 och beviljades då asyl.

Europadomstolen ansåg därmed i sitt beslut att de omständigheter som lett till klagomålet hade avgjorts på nationell nivå och avförde klagomålet från sin lista.

För mera information: lagstiftningssekreterare Paavo Kotiaho, tfn 0295 35 1175, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden.

Klagomål i utvisningsfall undersöktes inte av Europadomstolen

Den klagande hade sökt asyl i Finland tre gånger åren 2007, 2009 och 2011 mot utvisning till Iran.

Migrationsverket godkände inte ansökningarna, och besluten ändrades inte heller vid behandling i nationella domstolar.

Klaganden klagade till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och hävdade i sitt klagomål att Finland brutit mot artikel 3 (förbud mot tortyr och förnedrande behandling) i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Europadomstolen konstaterade bland annat att de motstridiga uppgifter som klaganden uppgett om sina personliga omständigheter försvagade trovärdigheten i ansökan.

Enligt Europadomstolen har det nationella förfarandet varit korrekt och grundligt.

I sitt beslut ansåg Europadomstolen att klagomålet var uppenbart ogrundat och undersökte därmed inte fallet.

För mera information: lagstiftningssekreterare Paavo Kotiaho, tfn 0295 35 1175, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden. 

Tässä palvelussa myös