Framsteg i förhandlingarna om utvidgningen av WTO:s avtal om informationsteknik

Framsteg i förhandlingarna om utvidgningen av WTO:s avtal om informationsteknik

Pressmeddelande 178/2015
27.7.2015

I de multilaterala förhandlingarna om utvidgningen av Världshandelsorganisationen WTO:s avtal om informationsteknik (ITA-avtalet) har avtalsparterna enats om att lägga till nya produktnamn till avtalet i Genève den 24 juli. Enighet angående vilka produkter som ska omfattas av avtalet var ett centralt steg i behandlingen av utvidgningsavtalet. Finland önskar att avtalet ska färdigställas så fort som möjligt så att industrin kan dra nytta av de sänkta tullavgifterna.

”ITA-avtalet är mycket viktigt för Finland”, betonar utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka. Finland har under förhandlingarna förespråkat en möjligast bred produktomfattning eftersom den internationella handeln i allt högre grad består av olika globala värdekedjor. ”Avtalet kommer att ha ett positivt inflytande också på det multilaterala handelssystemet, som är viktigt för det exportdrivna Finland. Finland hoppas att avtalet kan verkställas så snabbt som möjligt och att avtalet får nya parter”, säger minister Toivakka. Att enighet kunde uppnås angående utvidgningen av ITA-avtalet förväntas också stödja de pågående förhandlingarna i WTO för att avsluta Doharundan.

Den finska högteknologiska branschens export var enligt Tullens utrikeshandelsstatistik värd 3,8 miljarder euro år 2014. Produktgruppens andel av Finlands totala export var cirka sju procent. Under det senaste årtiondet har andelen som mest varit 20 procent.

Utvidgningen gäller 201 nya produkter vars tull sjunker till noll när avtalet träder i kraft. På årsnivå är den internationella handeln med dessa varor värd cirka 1 000 miljarder euro, vilket utgör kring en fjärdedel av handeln med alla IT-produkter. För en del av produkterna kommer det sannolikt att finnas en övergångsperiod på tre till fem år. Bland produkterna finns bland annat nya generationens halvledare, medicinska apparater, konsolspel och olika slag av instrument och maskiner. Med tanke på Finlands export är de mest betydande nya produkterna som omfattas av avtalet statiska omformare och vissa medicinska apparater.

Avtalet om informationsteknik som ingicks inom ramen för WTO trädde i kraft 1997 och har nu 81 avtalsparter. Avtalet omfattar datorer och deras kringutrustning, apparater för telekommunikation, halvledare och maskiner som används för att tillverka dem, programvara och vetenskapliga instrument. Den tekniska utvecklingen inom branschen har varit snabb och det uppstod ett behov av att utvidga produktomfattningen. Förhandlingarna inleddes i maj 2012. 54 avtalsparter, inklusive EU och dess medlemsstater, deltog i förhandlingarna och enades om produktlistan. Avtalet ska färdigställas innan WTO:s ministermöte i Nairobi i december 2015.

För mera information: Ambassadrådet Elina Poikonen, tfn 0295 351 992, minister Toivakkas diplomatiska rådgivare Marja Koskela tfn 040 352 0463

Tässä palvelussa myös