Det första ministerrådet för allmänna ärenden under Belgiens EU-ordförandeskap inleds med en offentlig debatt


Det första ministerrådet för allmänna ärenden under den belgiska ordförandeperioden sammanträder i Bryssel måndagen den 16 juli 2001. Dagordningspunkterna omfattar till stor del den nye ordförandens arbetsplaner för den kommande halvårsperioden.

Mötet inleds med en offentlig debatt om ordförandens program och om unionens inställning till medborgarna. Enligt arbetsordningen för ministerrådet skall utrikes- och finansministrarna i början av varje ordförandeperiod föra en offentlig debatt om ordförandelandets arbetsprogram. Denna debatt förmedlas audiovisuellt. Detta innebär i praktiken att dessa diskussioner kan följas i ett för detta ändamål särskilt reserverat utrymme i rådets mötesbyggnad. De tas också upp på video och journalisterna kan låna videobanden.

Finland anser allmänt taget att tyngdpunkterna under den belgiska ordförandeperioden är goda. Enligt finländsk mening är det synnerligen viktigt att medborgardebatten tagits som tyngdpunkt för den offentliga diskussionen.

I toppen av rådets dagordning finns denna gång tre konfliktområden: västra Balkan, Mellanöstern och de stora sjöarnas område i Afrika. Beträffande västra Balkan har rådet närmast för avsikt att behandla situationen i Makedonien och det planerade visumförbudet för albanska extremister. Avsikten är att dra slutsatser av situationen i området. Rådet sammanträder nu för första gången efter det att Jugoslaviens förra president Slobodan Milosevitj överlämnats till krigsförbrytelsedomstolen i Haag. Utvecklingen av situationen i Mellanöstern är ministrarnas lunchtema. I de stora sjöarnas område är den katastrofala humanitära situationen, i synnerhet bland flyktingar och barnsoldater, ett speciellt bekymmer för Finland. Finland fortsätter att bevilja humanitärt bistånd till området via Internationella Röda Korset ICHRC, FN:s flyktingorganisation UNCHR och Kyrkans utlandshjälp. Biståndet uppgår detta år till sammanlagt 15 miljoner mark.

Belgien presenterar sitt ordförandeskapsprogram beträffande den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt utvidgningen av unionen. Utvidgningsprocessen kommer att fortsätta under den belgiska perioden i enlighet med den vägkarta som man kom överens om vid Europeiska rådet i Göteborg.

Rådet har också för avsikt att godkänna unionens linjedragningar beträffande förberedelserna för slutdokumentet vid den tredje världskonferensen mot rasism. Konferensen anordnas 31.8.-7.9.2001 i Durban i Sydafrika. Dessutom ges en översikt över rådets arbete i andra sammansättningar. Man kommer också att begrunda uppföljningen av Europeiska rådet i Göteborg.

I samband med rådets möte kommer man också tisdagen den 17 juli att anordna ungerska associationsrådets åttonde möte samt det tredje mötet för Kazakstans och Kirgisistans samarbetsråd.

Tilläggsuppgifter: ambassadrådet Terhi Hakala, linjen för allmänna EU-ärenden, utrikesministeriet, e-post: terhi.hakala@formin.fi eller tel. 09-1341 5780.


Belgiens EU-ordförandeskapssidor(Linkki toiselle web-sivustolle.)

EU