Utvärderingen av resultaten av Finlands utvecklingssamarbete färdig

Utvärderingen av resultaten av Finlands utvecklingssamarbete färdig

Pressmeddelande 167/2015
8.7.2015

Den oberoende utvärderingen av Finlands utvecklingssamsarbete är färdig. Enligt den ligger Finlands utvecklingssamarbete på en god genomsnittsnivå och producerar resultat i u-samarbetsländer. Ett utkast till utvärderingen publicerades i början av juni.

Utvärderingen Results on the Ground? – An Independent Review of Finnish Aid är skriven av ekonomie doktor och långvariga chefen för Världsbanken Ritva Reinikka. Utvärderingen beställdes i början av året av utrikesministeriet på begäran av riksdagen.

Utkastet till utvärderingen diskuterades den 4 juni på ett öppet möte i Helsingfors. Reinikka har kompletterat sin utvärdering utifrån diskussionen och övrig respons. I den slutgiltiga versionen betonas betydelsen av instabila stater i utvecklingssamarbetet och deras koppling till säkerhetspolitiken och innehållet om medborgarorganisationernas verksamhet som stöds av utrikesministeriet har preciserats.

”Jag förtydligar mina förslag om närmare samarbete mellan medborgarorganisationerna och Finlands övriga utvecklingssamarbete. Närmandet är inte avsett att försvaga medborgarorganisationernas självständighet, utan att få till stånd bättre resultat”, säger Ritva Reinikka.

Utvärderingen för fram såväl styrkor som utvecklingsbehov inom utvecklingssamarbetet. I utvärderingen välkomnas det finländska utvecklingssamarbetets resultatinriktning i synnerhet inom vatten-, utbildnings- och skogssektorerna samt inom förbättrandet av flickors och kvinnors ställning. ”Finländarna kan vara stolta över dessa framsteg”, säger Reinikka.

Enligt utvärderingen finns det utvecklingsbehov i fördelningen av resurser och mätning av resultaten. Därför rekommenderas det i utvärderingen att fokusera mera på vissa strategiskt valda sektorer och länder. I synnerhet borde resultatmätningen utvecklas så att informationen kunde användas i beslutsfattandet och att resultaten inte hamnar i skymundan.

”Bland aktörerna inom utvecklingssamarbetet ligger Finland på en god genomsnittsnivå. För ett land som i många internationella jämförelser är på toppnivå, är detta dock inte tillräckligt”, säger Reinikka.

Mer information: Ritva Reinikka, tfn 040 5559160, reinikka.ritva@gmail.com och enhetschef Laura Torvinen, Enheten för utvecklingsfinansieringsinstitut, tfn 0295 350 972, laura.torvinen@formin.fi; Ritva Reinikkas fotografi för mediernas bruk: Kirsi Pere, kirsi.pere@formin.fi eller tfn 0295 350 313