Stöd till stiftelser för utvecklingssamarbete

Syftet med stödet för stiftelser för utvecklingssamarbete är att ge stiftelserna som bildats av frivilligorganisationer en möjlighet att kanalisera stödet vidare till motsvarande organisationer i utvecklingsländerna.

Principer för stödet

Verksamheten måste stå i samklang med de officiella principer som reglerar Finlands utvecklingssamarbete. De bidrag stiftelserna beviljar är i regel avsedda för utländska organisationer och samfund samt för verksamhet som anses vara hållbar och livskraftig enligt ODA-kriterierna (official development assistance). Stiftelserna kan endast bevilja bidrag för maximalt treåriga projekt.

De understödda stiftelserna för utvecklingssamarbete

Utrikesministeriet ingår ett finansieringsavtal med stiftelserna för tre år åt gången. Avtalen med Medborgarnas stiftelse för mänskliga rättigheter KIOS och stiftelsen Abilis, som är verksam inom handikappsektorn ingicks år 1999 och avtalet med stiftelsen Siemenpuu år 2001.

Stiftelsen Abilis(Länk till en annan webbplats.) stöder handikapporganisationer i utvecklingsländer genom att finansiera projekt vars syfte är att förbättra förmågan hos funktionshindrade personer i utvecklingsländerna att påverka sin egen livskvalitet. Med stöd av finansieringen från stiftelsen Abilis åstadkoms långsiktig nytta för funktionshindrade i utvecklingsländerna.

Medborgarnas stiftelse för mänskliga rättigheter KIOS (Länk till en annan webbplats.)är en stiftelse som grundats av 11 finländska frivilligorganisationer, som finansierar projekt som främjar mänskliga rättigheter och demokratiutvecklingen i utvecklingsländer.

Syftet med stiftelsen KIOS verksamhet är att främja genomförandet av mänskliga rättigheter i utvecklingsländerna så som de mänskliga rättigheterna definierats i FN:s och Europarådets människorättskonventioner samt i övriga regionala människorättshandlingar.

Stiftelsen Siemenpuu (Länk till en annan webbplats.)är en av 15 finländska utvecklings- och miljöorganisationer år 1998 grundad stiftelse. Siemenpuu stöder miljöarbete som utförs av civila samhällsorganisationer i utvecklingsländerna.

Siemenpuu beviljar finansiering till projekt som planeras och genomförs lokalt av organisationer i syd och som främjar ekologisk demokrati, ett gott liv (buen vivir) och miljöskydd eller som bekämpar miljörisker. Vid sidan av miljön uppmärksammas mänskliga rättigheter, social rättvisa och kulturell mångfald.

Mera information om stödet som beviljas för stiftelser för utvecklingssamarbete fås från enheten för det civila samhället.

 

 

På vår webbplats