Statsunderstöd för fredsarbete 2020

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd för fredsfrämjande verksamhet enligt moment 24.90.50 (Vissa statsunderstöd) i statsbudgeten för 2020.

Understödets syfte är att stödja civilsamhällesorganisationers verksamhet för att främja fredsarbete. Organisationernas verksamhet ska anknyta till Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella åtaganden samt allmänt till utrikesministeriets ansvarsområde. Utlysningen 2020 utgår från de prioriterade områdena och målen i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse (2016) med beaktande av den utveckling som skett i omvärlden och utrikesministeriets handlingsprogram för fredsmedling (2011).

I utlysningen prioriteras verksamhet som främjar kvinnors och ungdomars deltagande i fredsprocesser (FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 2250), dialog mellan religioner och kulturer, vatten- och naturresursdiplomati samt IT för fredsarbete.

Statsunderstödet är ett allmänt verksamhetsunderstöd för 2020. I understödprocessen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan

I ansökan ska ingå basinformation om organisationen, en beskrivning av verksamheten och dess mål, en uppskattning av de totala kostnaderna och en utredning om självfinansieringsandelen. Av ansökan ska framgå att den organisation som ansöker om statsunderstöd är en sammanslutning (registrerad förening eller stiftelse) som är registrerad i Finland, inte eftersträvar vinst och att den har rättshandlingsförmåga. Stöd beviljas inte privatpersoner eller grupper.

När det gäller statsunderstödets belopp om självfinansieringsandel tillämpas 6 § i statsunderstödslagen. Organisationerna ska i regel själva finansiera en del av den verksamhet de ansöker om bidrag för. I ansökan ska det ingå en utredning om självfinansieringen.

Ansökningar ska lämnas in till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet) senast den 17 april 2020 kl. 16.15. Märk kuvertet med ”Statsunderstöd för fredsarbete/POL-50”. Försenade ansökningar behandlas inte.

 

Ytterligare information:

Enheten för FN och allmänna globala ärenden, pol-50@formin.fi (Öppnar nytt fönster)

Heidi Nurmela, ansvarig tjänsteman, heidi.nurmela@formin.fi (Öppnar nytt fönster)