Statsunderstöd 2022 för organisationsverksamhet som gäller Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och internationella förbindelser

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd under moment 24.90.50 in budgeten för 2022 (vissa statsunderstöd).

Statsunderstödets syfte är att stödja medborgarorganisationers verksamhet som har att göra med Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser. Organisationernas verksamhet ska ha en anknytning till utrikesministeriets verksamhetsområde. Ansökningsomgången år 2022 utgår från statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och målsättningar, och beaktar de förändringar som skett i omvärlden.

De prioriterade områdena är regelbaserat internationellt samarbete; konfliktförebyggande, krishantering och fredsmedling; mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet; Europeiska unionen som global aktör; omfattande transatlantiskt samarbete samt säkerhetshot i samband med klimatförändringen.

Bidragen beviljas på villkor att riksdagen beviljar medel för ändamålet in statsbudgeten för 2022. Statsunderstödet är allmänt bidrag för organisationers verksamhet i 2022. I statsunderstödprocessen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

I ansökan ska ingå basinformation om organisationen, en beskrivning av verksamheten och dess mål, en bedömning av de totala utgifterna och en utredning om självfinansieringsandelen. Av ansökan ska det framgå om den frivilligorganisation som ansöker om understöd är en i Finland registrerad icke-vinstdrivande sammanslutning med rättshandlingsförmåga (registrerad förening eller stiftelse). Privatpersoner eller grupper beviljas inte stöd.

I fråga om statsunderstödets belopp och självfinansieringsandel iakttas 6 § i statsunderstödslagen. Organisationerna täcker i regel själva en del av kostnaderna för den verksamhet som stöds. Till denna del ska en tillräcklig utredning lämnas i ansökan.

Ansökningar ska skickas per e-post till kirjaamo.um@formin.fi eller per post in till Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet senast den 19 november 2021 kl. 16.15. Märk kuvertet eller e-post med “Ansökan om statsunderstöd / POL-60”. Försenade ansökningar behandlas inte.

 

Mer information:

Center för Fredsmedling, pol-60@formin.fi

artturi.kavaja(at)formin.fi