Statsunderstöd 2021 för organisationsverksamhet kring Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och internationella förbindelser

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd under moment 24.90.50 i budgeten för 2021 (vissa statsunderstöd).

Statsunderstödets syfte är att stödja medborgarorganisationers verksamhet som har att göra med Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser. Organisationernas verksamhet ska ha en anknytning till utrikesministeriets verksamhetsområde. Utlysningen 2021 fokuserar på de prioriterade områdena och målen i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och mål med beaktande av den utveckling som skett i omvärlden.

De prioriterade områdena är regelbaserat internationellt samarbete; konfliktförebyggande, krishantering och fredsmedling, mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet; Europeiska unionen som global aktör; omfattande transatlantisk samarbete samt säkerhetshot i samband med klimatförändringen.

Bidragen beviljas på villkor att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2021.Statsunderstödet är ett allmänt bidrag för organisationens verksamhet 2021. I statunderstödprocessen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

I ansökan ska ingå basinformation om organisationen, en beskrivning av verksamheten och dess mål, en bedömning av de totala utgifterna och en utredning om självfinansieringsandelen. Av ansökan ska framgå att den organisation som ansöker om statsunderstöd är en sammanslutning (registrerad förening eller stiftelse) som är registrerad i Finland, inte eftersträvar vinst och har rättshandlingsförmåga. Stöd beviljas inte privatpersoner eller grupper.

På statsunderstödets belopp och självfinansieringsandel tillämpas 6 § i statsunderstödslagen. Organisationerna ska i regel själva finansiera en del av kostnaderna för den verksamhet som ansökan gäller. I ansökan ska det ingå en utredning om självfinansieringen.

Ansökningar ska skickas per e-post till kirjaamo.UM@formin.fi eller per post in till Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet senast den 20 november 2020 kl. 16.15. Märk kuvertet eller e-post med ”Ansökan om statsunderstöd / POL-10”. Försenade ansökningar behandlas inte.

 

Ytterligare information:

POL-10@formin.fi

elina.karlsson@formin.fi