Statsunderstöd 2020 för organisationsverksamhet kring Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och internationella förbindelser

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd under moment 24.90.50 i budgetpropositionen för 2020 (vissa statsunderstöd).

Statsunderstödets syfte är att stödja medborgarorganisationers verksamhet som har att göra med Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser. Organisationernas verksamhet ska ha en anknytning till utrikesministeriets verksamhetsområde. Utlysningen 2020 fokuserar på de prioriterade områdena och målen i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse (2016) med beaktande av den utveckling som skett i omvärlden.

De prioriterade områdena är regelbaserat internationellt samarbete, konfliktförebyggande och fredsmedling, mänskliga rättigheter och demokrati i utrikes- och säkerhetspolitiken och ett omfattande transatlantiskt samarbete.

Bidragen beviljas på villkor att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2020. Understödet är ett allmänt understöd för organisationens verksamhet 2020. I understödprocessen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan

I ansökan ska ingå basinformation om organisationen, en beskrivning av verksamheten och dess mål, en uppskattning av de totala kostnaderna och en utredning om självfinansieringsandelen. Av ansökan ska framgå att den organisation som ansöker om statsunderstöd är en sammanslutning (registrerad förening eller stiftelse) som är registrerad i Finland, inte eftersträvar vinst och har rättshandlingsförmåga. Stöd beviljas inte privatpersoner eller grupper.

På statsunderstödets belopp och självfinansieringsandel tillämpas 6 § i statsunderstödslagen. Organisationerna ska i regel själva finansiera en del av kostnaderna för den verksamhet som ansökan gäller. I ansökan ska det ingå en utredning om självfinansieringen.

Ansökningar ska lämnas in till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet) senast den 22 november 2019 kl. 16.15. Märk kuvertet med Statsunderstöd/POL-10. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ytterligare information:

Enheten för säkerhetspolitik och krishantering, pol-10@formin.fi
Anna Hakala, ansvarig tjänsteman, tfn +358 295 350 468, anna.hakala@formin.fi