Resestipendier för journalisters resor till utvecklingsländer 2019

Utrikesministeriets enhet för utvecklingskommunikation beviljar resestipendier åt journalister och fotografer för att de ska kunna bekanta sig med hur Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik genomförs i praktiken.

Syftet är att förbättra journalisternas förutsättningar att rapportera om Finlands utvecklingspolitik och att främja att utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete behandlas i olika medier. Stipendierna beviljas ur anslagen för utvecklingssamarbete.

Resestipendier för journalister och fotografer utlyses inte 2019. Utlysningen av statsundersödet ska i fortsättningen ske digitalt och vi ser över hela ansökningsförfarandet innan stipendiet utlyses.

Ansökningstiden för stipendier 2019 är 19.10.-16.11.2018. Ansökningar tas inte emot utanför ansökningsperioden.

Ansökningsanvisningar

Vem kan ansöka?

Journalister och fotografer kan ansöka om resestipendium för att bekanta sig med Finlands utvecklingssamarbete och genomförandet av utvecklingspolitiken. Man kan ansöka om stipendiet som enskild journalist eller fotograf eller som ett arbetspar.

 

Hur mycket och för vilka utgifter beviljas stipendierna?

Stipendiet är 1 500 euro för enskilda sökande och 1 200 euro per man i ett arbetspar. Stipendiet är avsett för resekostnader. Vilka utgifter som godkänns finns specificerat under punkt 2.6 i villkoren för stipendiet. Dagtraktamente och måltider ingår inte i de utgifter som ersätts. Stipendierna ska användas under 2019.

 

Till stipendiet hör en seminariedag i Helsingfors om Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. Rimliga resekostnader för resor med kollektivtrafik från orter utanför huvudstadsregionen för att delta i seminariet kan ersättas i efterhand mot räkning. Biljetterna eller kvitton för resan ska sparas med tanke på eventuell granskning.

 

Grunderna för beviljande av stipendium

Resestipendier kan beviljas journalister och fotografer, både anställda och frilans. Yrkesjournalister prioriteras, men också personer som vid sidan om sitt arbete aktivt arbetar som frilansjournalister kan beviljas stipendium.

Resestipendiet beviljas för resor där man bekantar sig med Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete och effekterna av dem. Regeringens utvecklingspolitiska redogörelse fastställer de tematiska prioriteterna.

När stipendierna beviljas fästs också uppmärksamhet vid att de viktigaste partnerländerna och områdena i Finlands utvecklingssamarbete är möjligast väl representerade, så att inte bara det bilaterala utvecklingssamarbetet behandlas utan också multilateralt och EU:s utvecklingssamarbete, det civila samhällets utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och den privata sektorns samarbete.

Stipendierna beviljas utifrån den arbetsplan som ingår i ansökan. Det är meriterande om den sökande är insatt i utvecklingssamarbete och andra utvecklingsfrågor och har erfarenhet av att kommunicera om dem. När stipendierna beviljas beaktas om den sökande tidigare beviljats något stöd av utrikesministeriet.

Stipendier beviljas inte i efterskott och inte för resor som inletts innan beslutet om stipendiet fattats eller före den utsatta användningstiden.

 

Hur kan man söka om stipendium?

Sökande uppmanas att noga bekanta sig med villkoren för stipendiet innan de ansöker.

Villkor för utrikeministeriets resestipendier för journalister och fotografer 2019 (pdf)

Man ansöker om resestipendiet på utrikesministeriets blankett. Ansökan ska dateras och undertecknas. Den som ansöker för ett arbetspar ska bifoga en undertecknad fullmakt av den andra parten. Märk kuvertet: ”Resestipendium för journalister, VIE-30.”

Resestipendier för journalister och fotografer 2019; ansökning (doc)

Ansökan ska vara inlämnad senast den 16 november 2018 kl. 16.15 på adressen: Utrikesministeriet, PB 176, 00023 STATSRÅDET (Besöksadress: Statsrådets registratorskontor, Riddaregatan 2 b, öppet vardagar mellan kl. 7.30 och 16.15.)

Ansökningar som lämnas in för sent beaktas inte. Ansökningshandlingarna returneras inte.

Det tar ca sex veckor att behandla ansökningarna.

Besluten meddelas på utrikesministeriets webbplats. Efter det skickas beslutet också per post till alla dem som beviljats stipendium.

 

Vilka uppgifter behövs i ansökan?

Arbetsplan. Gör upp en noggrann och realistisk arbetsplan. Om sökande lyckas definiera ett fungerande perspektiv och kan ställa ämnet i relation till utvecklingsfrågor i ett bredare perspektiv ses det som meriterande.

Publiceringsavtal. Avtala preliminärt med en eller flera medier om publicering eller sändning av det material som resan ger upphov till. Om du är i ett fast arbetsförhållande räcker ett nämnande om hur du ämnar använda materialet. Det är också meriterande om materialet används i flera medier.

Resplan och budget. Gör en noggrann resplan där det framgår resans tidpunkt, rutt och eventuella kontakter till de mål du ska bekanta dig med. Specificera alla kostnader som du önskar täcka med stipendiet. Berätta i ansökan om du ansökt om eller beviljats andra bidrag för resan.

Du kan be Finlands ambassad i regionen om kontakter, men du ansvarar själv för att ordna resans program och avtala möten och intervjuer.

Stipendiet måste användas på det sätt som angetts i ansökan. Om det finns välgrundade orsaker att avvika från det som angetts i arbets- och reseplanen ska stipendiemottagaren ansöka om tillstånd att få avvika från villkoren skriftligen till utrikesministeriet på förhand.

I de flesta utvecklingsländer krävs det att journalister och fotografer på besök ska ha arbetstillstånd och/eller visum. Det lönar sig att ta reda på kraven i ditt målland redan i samband med ansökan, till exempel på webbplatsen för landets ambassad.

 

Rapportering och utbetalning

Stipendiet betalas ut i efterhand utifrån de faktiska kostnaderna när stipendiemottagarens reserapport och kostnadsrapport godkänts och blanketten för anhållan om utbetalning returnerats. Högst den summa som beviljats i beslutet om statsunderstöd kan betalas ut.

För att stipendiet ska betalas ut ska mottagaren lämna in rapporten till utrikesministeriet senast i januari kalenderåret efter stipendieåret. Rapporten ska göras på utrikesministeriets blankett för ändamålet. Till rapporten bifogas kopior av publicerade artiklar eller sändningsuppgifter om radio- och tv-program samt en utredning om hur stipendiemedlen använts.

Kvitton ska sparas i original i tre år för eventuella granskningar.

Resestipendier för journalister och fotografer 2019; rapport (doc)

Resestipendier för journalister och fotografer 2018; rapport (doc)

Resestipendiet är behovsprövat statsunderstöd som beviljas på basis av statsunderstödslagen (688/2001).

 

Ytterligare upplysningar:

enheten för utvecklingskommunikation, e-post VIE-30 @ formin.fi, tfn 029 535 17 93.