Regeringens avregleringsprojekt

Att avveckla normer, dvs. avreglering, är ett av spetsprojekten för statsminister Juha Sipiläs regering. Målet är att underlätta affärsverksamhet och människors vardag genom att man lättar upp och moderniserar lagstiftningen. Detta bidrar till ekonomisk tillväxt, stärker konkurrenskraften och främjar digitaliseringen i Finland. Utrikesministeriet deltar i arbetet med två projekt.

Regeringes spetsprojekt logo sv lila

Regeringens proposition om ändring av utlänningslagen

Projektet för att ändra utlänningslagen bidrar till regeringens mål att åstadkomma en smidigare tillstånds- och besvärsprocess.  Projektet förbättrar rättsskyddet för viseringsskyldiga personer.

Ett omprövningsförfarande tillämpas i viseringsärenden endast när det gäller beslut som har fattats av en finländsk beskickning utomlands. I andra fall får ändring i ett beslut om visering sökas direkt genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Lagen trädde i kraft den 1 april 2016.

Ytterligare information:

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen (RP 54/2015 rd)
Päivi Blinnikka, enhetschef, enheten för pass- och visumärenden, tfn 0295 351 066
Karoliina Hyttinen, lagstiftningssekreterare, tfn 0295 351 461

Regeringens proposition om avtal om att ge familjemedlemmar rätt att utöva förvärvsarbete

Avtalen med Argentina, Brasilien, Sydafrika, Israel, Serbien och Vietnam om möjligheten för en familjemedlem till en anställd vid en beskickning att utöva förvärvsarbete förenklar tillståndsprocesserna och gör det lättare för familjemedlemmarna att arbeta i Finland.

Det uppskattas att detta kommer att minska de berörda myndigheternas rådgivnings- och utredningsarbete (utrikesministeriet, polisen, arbets- och näringsbyråerna, Migrationsverket). I och med att den arbetskraftspolitiska prövningen slopas gällande avtalsländerna minskar myndigheternas arbete och tillståndsbehandlingen blir snabbare.

Ytterligare information:

Regeringens proposition om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar (RP 135/2015 rd)

Enheten för EU- och traktaträtt
Kaija Suvanto, enhetschef, tfn 0295 351 159
Aki Kauppinen, utrikessekreterare, tfn 0295 351 881.

Muualla verkossa

  • Avreglering