Regeringens avregleringsprojekt

Att göra författningarna smidigare, dvs. att avreglera normer är ett av spetsprojekten för statsminister Juha Sipiläs regering. Avsikten är att vardagen för företag och medborgare ska underlättas genom att man lättar upp och moderniserar regleringen. Avreglering är ett sätt att understödja Finlands ekonomiska tillväxt, stärka konkurrenskraften och främja digitaliseringen. Utrikesministeriet har deltagit med två olika projekt sedan 2017.

Regeringes spetsprojekt logo sv lila

Översyn av lagen om konsulära tjänster

Utrikesministeriet har satt igång ett projekt för att se över det nationella behovet av att uppdatera lagen om konsulära tjänster, till exempel att göra bestämmelserna smidigare och avveckla normer. Enligt den föreslagna lagändringen ska de notarietjänster som utförs vid beskickningarna kunna läggas ut i områden där nätverket av beskickningar är glest och avstånden mellan beskickningarna långa.

Samtidigt utreds möjligheten att förenkla de administrativa förfarandena i lagen om konsulära tjänster och de konsulära tjänsterna i speciallagstiftningen. Det kan eventuellt medföra att de administrativa kostnaderna sjunker.

Ytterligare information: Regeringens proposition RP 168/2017

Nya arbetssätt i utvecklingssamarbetet

Att skapa nya arbetssätt i utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet är ett av regeringens mål. I olika utvärderingar har man upptäckt att det finns utrymme till förbättring när det gäller utvecklingssamarbetets kvalitet och administrativa effektivitet.

Genom projektet, som inleddes i januari 2017, försöker man bland annat göra strukturerna för utvecklingssamarbetets instrument och kanaler enklare och tydligare. Under processen utvärderas till exempel vilka helheten som kunde centraliseras, läggas ut eller slås samman till större helheter.

Enklare arbetssätt gynnar både tjänstemännen och olika samarbetspartner som genomför utvecklingssamarbete, till exempel civilsamhällesorganisationer, internationella organisationer och företag.

Tidigare avregleringsprojekt

Muualla verkossa