SG Lab Futures Initiative: YK:n ennakointitoiminnan kehittäminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.03.2021

SG Lab Futures Initiative: YK:n ennakointitoiminnan kehittäminen

Kuvaus

YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio (UNTIL) perustettiin Suomeen vuonna 2018. Laboratorion toimintaa ollaan parhaillaan uudelleensuuntaamassa ja se tullaan integroimaan YK:n pääsihteerin alla toimivaan UN Global Pulseen, poikkitieteelliseen innovaatiohubiin, joka toimii kehityksen, rauhan, ihmisoikeuksien osa-alueilla YK-järjestelmän laajuisesti. SG Lab Futures Initiative -projekti, tukee tätä prosessia ja vahvistaa Suomen laboratorion profiilia osana Global Pulsea. Hankkeessa kehitetään YK:n strategista ennakointitoimintaa. Hanke keskittyy erityisesti kriisien ennakointiin ja kriisivasteen parantamiseen osana YK-järjestelmän toiminnan tehostamista ja uudistamista. Toiminta tulee olemaan digitaalista teknologiaa ja strategista ennakointia uusin tavoin hyödyntävää. Rahoitus kohdentuu neljälle tulosalueelle: 1) ennakointitoiminnan kapasiteetin rakentamiseen ja YK:n sisäisen koordinaation parantamiseen 2) toiminnan teknisten edellytysten, tietojärjestelmien ja data-analytiikan kehittämiseen 3) pilottihankkeiden ja kokeilujen käynnistämiseen kumppanien kanssa ja 4) ennakointitoiminnan inklusiivisuuden ja eettisyyden varmistamiseen. Ensi vaiheessa keskitytään COVID-19 pandemiasta johtuviin tarpeisiin ja jälleenrakennuksen tukemiseen, mutta pilottiprojekteja tullaan käynnistämään usealla alueella sekä YK-järjestelmän sisäisten, että ulkoisten kumppaneiden kanssa. Hanke tukee keskeisesti YK järjestelmänlaajuisten strategioiden kehitystä ja jalkautusta mukaan lukien YK:n datastrategia ja tuleva innovaatiostrategia. Projektin hyödynsaajina ovat YK-järjestelmän toimijat, jotka hyötyvät projektista maatason toiminnan tehokkuuden, kestävyyden ja uudistamisen kautta, sekä jäsenmaiden hallitukset ja muut kumppanit, joiden kapasiteettia ennakoida ja reagoida kriiseihin ja vaikeisiin kehityshaasteisiin voidaan ennakointitoiminnan avulla parantaa. Erityisenä kohteena ovat ns. dataköyhät alueet, ja aliedustetut ryhmät, joiden haasteiden mallintamisessa ja osallistamisessa on tarpeen soveltaa innovatiivisia ratkaisuja. Hanke on kaksivuotinen pilotti, jonka tarkoituksena on kehittää pysyviä strategisen ennakoinnin palveluita, jotka auttavat YK:ta paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Lisätietoa

www.unglobalpulse.org

Rahoituspäätös  04.03.2021

2 499 604 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Informaatio- ja viestintäteknologia 50%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%
  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 20%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89893101

Tunnus

UHA2021-000292

Sivua muokattu

17.03.2021