Suomen tuki UN Womenille Keniassa 2020-23
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.12.2019

Suomen tuki UN Womenille Keniassa 2020-23

Kuvaus

Suomen tukema ohjelma perustuu UN Womenin maastrategiaan (Kenya Country Office Strategic Note 2019-2022), joka on puolestaan linjassa globaaliin UN Womenin strategiseen suunnitelmaan 2018-2021, Suomen Kenian maaohjelman sukupuolten välisen tasa-arvon prioriteetteihin, sekä Kenian oman kehitysstrategian, Vision 2030:n prioriteetteihin. Ohjelmassa on neljä komponenttia: 1) tuki naisten osallistamiselle poliittisessa päätöksenteossa, 2) tuki naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistamiselle, 3) tuki naisten kapasiteetin kasvattamiselle osallistua rauhan ja turvallisuuden prosesseihin Kenian kansallisen YKTN res. 1325 -suunnitelman mukaisesti, sekä 4) ohjelman tehokas hallinnointi. Ohjelmaa toteutetaan kansallisella tasolla ja neljässä maakunnassa: Marsabit, Kwale, Turkana sekä Kitui. Ohjelmalla on kaksi tulosaluetta: ensimmäisen tulosalueen tavoitteina on tukea sukupuolten tasa-arvon toteutumista policy-tasolla ja mitata politiikan täytäntöönpanon edistymistä. Toisen tulosalueen tavoitteena on lisätä johtotetävissä olevien naisten määrää, lisätä sukupuolittuneen väkivallan vastaisten palveluiden saavuttaneiden naisten määrää, sekä lisätä rauhaa ja turvallisuutta koskeviin prosesseihin osallistuvien naisten määrää. Tukeen sisältyy henkilöstöresurssin kustannukset. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 4,86 MEUR ja kesto neljä vuotta.

Rahoituspäätös  11.12.2019

4 887 000 €

Kohdemaa

Kenia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 33%
  • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 34%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 33%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821312

Tunnus

UHA2019-008169

Sivua muokattu

19.12.2019