Social Protection II
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.11.2015

Social Protection II

Kuvaus

Ohjelma (2016-2018) tukee Sambian kansallisen sosiaaliturvapolitiikan toimeenpanoa. Politiikka tavoittelee ”kaikkien sambialaisten hyvinvoinnin edistäminen varmistamalla haavoittuvimpien ryhmien riittävä toimentulonturva perustarpeiden tyydyttämiseksi sekä parantamalla heidän valmiuttaan suojautua riskeiltä”. Tulostavoitteet ovat: 1) Laajentaa lyhyellä aikavälillä sosiaaliturvan kattavuutta sosiaalisille tulonsiirroille kanavoitavan rahallisen tuen kautta, 2) Vahvistaa Sambian valtion sosiaaliturvajärjestelmiä politiikanlaajuisen teknisen tuen kautta, 3) Tehostaa viestintää sosiaaliturvasta oikeutena sekä poliittisen sitoutumisen laajentamiseksi. Ohjelman hyödynsaajina ovat köyhimmät ja haavoittuvimmat väestönosat. Naisten ja tyttöjen haavoittuva asema on huomioitu, ja enemmistö hyödynsaajista on naisia. Aiemman vaiheen tuki on kaventanut rikkaiden ja köyhien välistä kuilua 11 prosenttiyksikköllä ja lisännyt lasten koulussa käyntiä 19 prosenttiyksiköllä kohdealueilla. Rahoitus ohjelmalle kanavoidaan kahden kanavan kautta, suorana tukena itse sosiaalisiin tulonsiirtoihin 6 miljoonaa euroa (2 miljoonaa euroa vuodessa) ja 3,250,000 euroa tekniseen tukeen UNICEFIN koordinoiman Yksi YK hankkeen kautta. Hanke on jatkoa aiemmille vaiheille, joiden kuluessa on tehty perusteellisia vaikutusarvioita, jotka todistavat ohjelman vaikuttavuuden köyhyyskuilun kaventumiseen ja osoittavat, että 95% itse tuen vastaanottajista elävät äärimmäisessä köyhyydessä. Hanke toteuttaa ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa (HRBA-arvio=progressiivinen) edistämällä köyhimmän väestönosan perusturvaa. OECD:n taustadokumenteissa (Policy Guidance Note on Social Protection) sosiaaliturvasysteemit nähdään tärkeänä edellytyksenä taloudelliselle epätasa-arvoa vähentävälle kasvulle ja juuri siksi perusturvan kehittäminen nähdään tärkeäksi Sambiassa. Lisäksi ohjelma kontribuoi suoraan SDG-1, SDG-5 ja SDG-10 tavoittamiseen. Pyydetään puoltoa 9,250,000 euron allokoinnista ohjelman toteuttamiseen.

Rahoituspäätös  30.11.2015

9 250 000 €

Kohdemaa

Sambia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Sosiaaliturva ja -palvelut 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28816569

Tunnus

UHA2015-011364

Sivua muokattu

11.12.2015