Luku- ja kirjoitustaidon parantaminen alkuopetuksessa Maputossa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 23.08.2013

Luku- ja kirjoitustaidon parantaminen alkuopetuksessa Maputossa

Kuvaus

Mosambikissa lasten luku- ja kirjoitustaidot ovat heikot. Tähän on monta syytä; lapsille ei ole tarpeeksi oppikirjoja, koulujen infrastruktuuri ja opettajien opetustaidot ovat puutteellisia ja vanhemmat eivät panosta lastensa koulunkäyntiin. Vaikka Mosambikin valtio panostaa opetussektorin kehittämiseen, esimerkiksi rakentamalla kouluja ja kouluttamalla lisää opettajia, ei kehitys tapahdu hetkessä. Hankkeen välittömänä tavoitteena on parantaa ala-asteen ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden lukutaitoa kuudessa Maputon alueen koulussa Mosambikissa. Tavoite saavutetaan seuraavasti:1. Oppikirjojen ja muiden opetuksen kannalta tärkeiden materiaalien hankkiminen2. Opettajien kouluttaminen ja siten opetuksen laadun parantaminen 3. Vanhempien tietoisuuden lisääminen koulunkäynnin tärkeydestä ja siten oppilaiden koulunkäyntiaktiivisuuden lisääminen4. Positiivisen ilmapiirin luominen kouluihin oppilaiden luku-ja kirjoitusinnostuksen lisäämiseksi5. Verkostoituminen muiden alalla toimivien kanssa ja vaikutustoiminnan aloittaminen koulutuksen laadun parantamiseksi Mosambikissa. Hankkeen päähyödynsaajina ovat kohdekoulujen 1. ja 2. luokan oppilaat sekä koulujen opettajat.Hankkeen avulla ei luoda uusia rakenteita, vaan tuetaan jo olemassa olevia, kuten lisätään opettajien ammattitaitoa ja koulujen materiaaleja. Kehityspoliittiset läpileikkaavat tavoitteet otetaan huomioon hankkeen toiminnoissa seuraavasti:Ilmastokestävyys: Hankkeeseen tarvittavat materiaalit ostetaan paikallisesti ja kirjat suojataan, jotta ne kestävät oppilaalta toiselle. Opettajien koulutuksen ja oppilaiden satupiirien aikana voidaan käsitellä ympäristöön liittyviä teemoja.Sukupuolten tasa-arvo: hankkeen hyödynsaajina on kummankin sukupuolen edustajia. Vanhemmille painotetaan lasten, erit. tyttöjen oikeutta koulutukseen, ja opettajia koulutetaan, miten ottaa huomioon kummatkin sukupuolet.Eriarvoisuuden vähentäminen: koko hanke tähtää eriarvoisuuden vähentämiseen koulutuksen avulla.Hankkeessa otetaan huomioon myös ihmisoikeudet, erityisesti oikeus koulutukseen. Koulutuksen kautta vaikutetaan muiden ihmisoikeuksien toteutumiseen, kuten oikeuteen työhön ja riittävään elintasoon. Hanke on suunniteltu hyödynsaajia ja muita toimijoita osallistavasti ja siten varmistettu heidän äänensä kuuluminen. Lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan edistetään esimerkiksi satupiirien yhteydessä.

Myönnöt

 • 2013: 62 527 €
 • 2014: 68 083 €
 • 2015: 65 418 €

Kohdemaa

Mosambik

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Opettajien koulutus 40%
 • Ala-asteen opetus 40%
 • Opetuksen infrastruktuuri 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • lapset

Rahoituskanava

 • Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
 • Afortalecer

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25916409

Tunnus

UHA2012-002574

Sivua muokattu

23.08.2013