Kauppa ja kehitys / UN Global Compact -aloite; Global Compact Trust Fund -rahoitus v. 2014
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.06.2014

Kauppa ja kehitys / UN Global Compact -aloite; Global Compact Trust Fund -rahoitus v. 2014

Kuvaus

UN Global Compact (UNGC) on YK:n piirissä vuonna 2000 syntynyt kansainvälisten yritysjohtajien aloite, jonka tavoitteena on saada yritykset yhdessä YK-järjestelmän, kansalaisyhteiskunnan ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa, sekä teollisuusmaissa että kehitysmaissa, toimimaan yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä ja vastuullisella tavalla. UNGC edistää myös yritysten ja YK-järjestelmän välisiä kumppanuuksia tavoitteenaan saada yritysmaailma edistämään globaalisti hyväksyttyjä kehitystavoitteita ja YK:n aloitteita. UNGC on tärkein ja laajin kansainvälinen verkosto, joka edistää yritysten yhteiskuntavastuuta ja sitoutumista kestävään kehitykseen. UNGC on ollut Suomen yhteistyökumppani vuodesta 2009 alkaen. UNGC:n työ tapahtuu sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Global Compact -toimisto (Global Compact Office) hoitaa UNGC:n operatiivisen johtamisen ja koordinaation, tukee muita hallinnollisia osia ja pyrkii aktiivisesti mobilisoimaan eri toimijoita, erityisesti yksityistä sektoria, kestävän kehityksen edistämiseen kumppanuuksien ja yhteiskuntavastuun puitteissa. Paikallisverkostot (Local Networks) ovat jäsenten muodostamia maakohtaisia tai alueellisia verkostoja, jotka edistävät yritysten yhteiskuntavastuutoimintaa UNGC:n kymmenen periaatteen osalta ja verkostoituvat muiden kumppanien kanssa maa- ja aluetasoilla. Maailmanlaajuisesti UNGC:llä on 102 verkostoa. UNGC:n toiminnan tuloksena noin 12200 yritystä ja muuta toimijaa on sitoutunut toteuttamaan yritysvastuuta ja tukemaan YK:n tavoitteiden saavuttamista ja sen aloitteita. UNGC:n työryhmien, globaalien teemakohtaisten alustojen ja erillisaloitteiden toiminnan tuloksena UNGC on saanut näkyvyyttä monille avainteemoille, sitouttanut yrityksiä tiiviimmin näiden teemojen puitteissa käytävään yhteistyöhön ja vahvistanut aloitteen varainkeruuta. UNGC:n toiminnalla on huomattavia epäsuoria kehitysvaikutuksia, erityisesti köyhissä kehitysmaissa ja kasvavissa talouksissa: esim. yritystoiminnan kasvu, talouskasvu, lisääntyneet työpaikat, yritysten toiminta ihmisoikeuksien, naisten aseman ja tasa-arvon, hyvän hallinnon, ympäristön ja rauhan ja turvallisuuden hyväksi sekä kasvaneet vero- ja vientitulot.

Lisätietoa

www.unglobalcompact.org

Rahoituspäätös  10.06.2014

400 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89853301

Tunnus

UHA2014-010791

Sivua muokattu

23.06.2014