Lukuohje: kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Kehitysyhteistyön rahoituskohteet merkataan Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kehitysapukomitean (DAC) luokittelujen mukaisesti.

OECD/DAC seuraa kehitysyhteistyömäärärahojen käyttöä sekä kokoaa ja julkaisee tiedot määrärahojen käytöstä vuosittain. Rahoituskohteista tehtävän seurannan on noudatettava kehitysapukomitean asettamia luokitteluja, jotta tieto olisi kansainvälisesti vertailukelpoista.

Rahoituskohteiden tietojen selitykset


Kuvaus

Kuvauksessa kerrotaan, mitä ohjelmassa tai hankkeessa tehdään ja miksi, mitä tuloksia toiminnalla tavoitellaan, kuka toiminnasta hyötyy sekä keitä toteutuksessa on mukana.

Lisätietoa

Linkki ohjelman tai hankkeen verkkosivuille, jos sillä on sellaiset.

Rahoituspäätös

Rahoituspäätös kertoo rahasumman, jonka ulkoministeriö on myöntänyt ohjelman tai hankkeen toteuttamiseen sekä päivämäärän, jolloin päätös on tehty. Rahoituspäätöksen tekee kehityspoliittisen osaston päällikkö (alle 200 000 euroa) tai kehitysministeri (yli 200 000 euroa) ohjelmasta tai hankkeesta vastaavan ulkoministeriön yksikön esityksestä.

Sidottu osuus

Kehitysyhteistyössä osa rahoituksesta voi olla varattu hankintojen tekemiseen erikseen määritellyltä toimijalta. Sidottu osuus on tuen osuus, joka on varattu esimerkiksi avunantajamaasta tai tietystä rajatusta maaryhmästä tehtyihin hankintoihin tai avunantajamaan tai tietyn rajatun maaryhmän instituutioiden tekemään kehitysyhteistyöhön, Suomen tapauksessa yleensä siis Suomesta tehtäviin hankintoihin ja suomalaisinstituutioiden toimintaan.

OECD:n kehitysapukomitea seuraa sidotun tuen osuutta avunantajien antamasta tuesta.

Myönnöt

Myöntö on summa, joka on varattu hankkeeseen julkisista varoista. Myöntö on näkyvissä hankkeen tiedoissa, kun hanke on osa isompaa kokonaisuutta, jota varten on jo tehty rahoituspäätös. Rahoituspäätöksessä on tällöin päätetty kokonaisrahoituksen suuruus ja se, mitkä hankkeet saavat rahoitusta, mutta rahat ohjataan yksittäiseen hankkeeseen myönnön kautta.

Kohdemaa

Kohdemaa on maa, jossa ohjelma tai hanke toteutetaan. Yhtä tiettyä kohdemaata ei ole määritelty silloin, kun ohjelmaa tai hanketta toteutetaan useissa maissa.

Kohdealue

Kohdealue määrittelee alueen, jolla ohjelma tai hanke toteutetaan. Ohjelmalle tai hankkeelle ei ole välttämättä määritelty kohdealuetta. Kohdealue voi olla alue jonkin maan sisällä tai kattaa usean maan alueen.

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

OECD:n kehitysapukomitea seuraa kehitysyhteistyömäärärahojen käyttöä ja on määritellyt kehitystavoitteita, joiden toteutumisesta se kerää tietoa.

Ohjelmalla tai hankkeella voi olla myös tavoitteita, jotka eivät kuulu komitean seuraamiin tavoitteisiin ja joita ei ole lueteltu tässä.

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet:

Kaupan kehittäminen
Ympäristöapu
Aavikoitumisen torjunta
Biodiversiteetin vaalinta
Ilmastonmuutoksen hillintä
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Toimiala määrittelee, millä toimialalla ohjelma tai hanke toimii. Ohjelma tai hanke voi toimia myös usealla toimialalla.

Toimialajaottelu perustuu OECD:n kehitysapukomitean toimialaluokitukseen.

Toimialat:

Koulutuspolitiikka ja -hallinto
Opetuksen infrastruktuuri
Opettajien koulutus
Kasvatustieteellinen tutkimus
Ala-asteen opetus
Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille
Esiopetus
Yläasteen ja lukion opetus
Ammatillinen koulutus
Korkeakouluopetus
Ylempi tekninen ja johtamiskoulutus
Terveyspolitiikka ja -hallinto
Lääketieteellinen koulutus
Lääketieteellinen tutkimus
Lääketieteelliset palvelut
Perusterveydenhuolto
Perusterveydenhuollon infrastruktuuri
Ravitsemus
Tartuntataudit
Terveystietouden edistäminen
Malarian ehkäisy ja hallinta
Tuberkuloosin ehkäisy ja hallinta
Terveysalan koulutus
Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi
Julkisen sektorin taloushallinto
Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille
Antikorruptiojärjestöt ja -instituutiot
Lain ja oikeuden kehittäminen
Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen
Vaalit
Lainsäädäntöelimet ja poliittiset puolueet
Vapaa tiedonkulku
Ihmisoikeudet
Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot
Turvajärjestelmän hallinto ja uudistus
Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy
Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK)
Pienasevalvonta ja uudelleenjärjestely
Maamiinojen raivaus
Lapsisotilaat, ehkäisy ja kotiuttaminen
Ympäristöpolitiikka ja -hallinto
Biosfäärin suojelu
Luonnon monimuotoisuus
Erityiskohteitten suojelu
Tulvien esto ja valvonta
Ympäristökasvatus ja -koulutus
Ympäristötutkimus
Monisektoriapu
Kaupunkien kehittäminen ja hallinto
Maaseudun kehittäminen
Vaihtoehtoinen kehitys (ei maatalous)
Monisektorinen opetus ja koulutus
Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot
Yleinen budjettituki
Elintarvikeapu (muu kuin hätäapu)
Tuontituki (pääomatuotteet)
Tuontituki (kulutushyödykkeet)
Hätäapu (ei elintarvike- tai pakolaisapu)
Hätäapu (elintarvike)
Hätäavun koordinointi; turvaamis- ja tukipalvelut
Jälleenrakennus
Katastrofin ehkäisy ja valmius

Tuen tyyppi

Rahoitusta ohjataan kehitysyhteistyöhön erilaisten tukimuotojen kautta. Tuen tyyppi määrittelee, miten ohjelman tai hankkeen rahoitus hoidetaan tai mitä toimintaa rahoitetaan.

Tukityyppijaottelu perustuu OECD:n kehitysapukomitean tukityyppiluokitukseen.

Tuen tyypit:

Yleinen budjettituki
Sektoribudjettituki
Yleistuki kansalaisjärjestöille ja muille yksityisille toimijoille (julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPP:t) ja tutkimuslaitokset)
Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)
Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, jotka on hallinnoitu kansainvälisen järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)
Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat
Hankkeet
Avunantajan henkilöstö
Muu tekninen apu
Apurahat/koulutus avunantajamaassa
Laskennalliset opiskelijakulut
Velkahelpotus
Hallintokulut
Kehitystietoisuuden edistäminen
Pakolaiskulut avunantajamaassa

Erityinen kohderyhmä

Erityinen kohderyhmä on ohjelmalle tai hankkeelle määritelty haavoittuva, helposti syrjäytyvä tai syrjitty ihmisryhmä, jonka asemaa ohjelma tai hanke parantaa. Kaikilla ohjelmilla tai hankkeilla ei ole erityistä kohderyhmää.

Erityiset kohderyhmät:

Naiset
Tytöt
Lapset
Nuoret
Vanhukset
Vammaiset henkilöt
Alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Rahoituskanavan kautta rahoitus ohjataan ohjelman tai hankkeen toimintaan. Kehitysyhteistyöhankkeissa rahoituskanavana voi toimia esimerkiksi järjestö, joka toteuttaa hankkeen kokonaan tai osittain tai kohdemaassa toimiva Suomen suurlähetystö, joka ohjaa rahoituksen hankkeen toteuttavalle paikalliselle järjestölle.

Ota yhteyttä

Lisätietoa ohjelmasta tai hankkeesta antaa siitä vastaava ulkoministeriön yksikkö.

Rahoituskohteen numero

Rahoituskohteen numero ulkoministeriön asianhallintajärjestelmässä.

Tunnus

Rahoituskohteen tunnus ulkoministeriön asianhallintajärjestelmässä.

Sivua muokattu

Päivämäärä, jolloin tietoihin on viimeksi tehty muutoksia.
 

Tämän sivun sisällöstä vastaa