Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Evaluointi; Suomen tuki Justice Rapid Response (JRR) -yhteistyömekanismille

Kuvaus

Justice Rapid Response (JRR) on hallitustenvälinen yhteistyömekanismi, jonka tavoitteena on parantaa kansainvälisen yhteisön edellytyksiä saattaa kaikkein vakavimpiin kansainvälisiin rikoksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet tahot oikeuden eteen. JRR edistää rankaisemattomuuden vastaista työtä tarjoamalla kansainvälisille toimijoille, valtioille ja kansalaisjärjestöille asiantuntija-apua rikostutkintaan liittyvissä tehtävissä pääosin hauraissa valtioissa. Suomi on tukenut JRR:ä monivuotisella rahoituksella vuodesta 2001 lähtien. Vuosina 2021-2024 Suomi tukee asiantuntijoiden lähettämisestä aiheutuvia kustannuksia kattavaa rahastoa (International Investigations Deployment Fund) 300 000 eurolla vuodessa eli yhteensä 1,2 miljoonalla eurolla. Evaluoinnin tarkoituksena on arvioida Suomen rahoituksen relevanssia, koherenssia, tuloksellisuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä vuoden 2015 evaluaationormin mukaan. Tarkoituksena on selvittää, saavuttaako JRR omaksumansa muutosteorian (Theory of Change) mukaiset tavoitteet. Erityisesti arvioidaan hankkeen tavoitteita, tuloksia ja toimintoja muutosteorian avulla. Evaluoinnissa keskitytään siihen, miten ja missä laajudessa Suomen ao. rahastolle asetetut tavoitteet on saavutettu. Evaluoinnin tavoitteena on ensinnäkin varmistaa Suomen kehitysyhteistyövarojen käytön läpinäkyvyys ja avoimuus, ja toisaalta edistää oppimista ja antaa työkaluja päätöksentekoon ja suunnitteluun sekä JJR:ssä että Suomessa (tulevan rahoituksen näkökulmasta). Evaluaation tulokset voivat myös olla hyödyllisiä muille tukea harkitseville.

Rahoituspäätös

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 50%
  • Ihmisoikeudet 50%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

oik-10

Rahoituskohteen numero

89893366

Tunnus

UHA2023-003012

Sivua muokattu

13.06.2023