Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

UNODC- yleisavustus

Kuvaus

YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto (UNODC) perustettiin vuonna 1997 yhdistämällä YK:n kansainvälinen huumausainevalvontaohjelma ja YK:n sihteeristön kriminaalipolitiikkaa hoitavan osasto. UNODC tukee jäsenvaltioita huumeiden, rikollisuuden ja terrorismin vastaisessa työssä. Järjestön työ kattaa huumausaineisiin, kriminaalipolitiikkaan, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, korruptioon ja terrorismiin liittyvät aihealueet. UNODC:n toimintakenttään kuuluu laajoja ihmisoikeuspolitiikan kannalta keskeisiä ja Suomen priorisoimia kokonaisuuksia, kuten oikeusvaltiokysymykset, naisten oikeudet ja tasa-arvokysymykset sekä siirtolaisten salakuljetus ja ihmiskauppa. UNODC avustaa jäsenvaltioita alaansa kuuluvien kansainvälisten sopimusten ratifioinnissa, toimeenpanossa ja kansallisen lainsäädännön kehittämisessä, tuottaa tutkimustietoa sekä antaa jäsenvaltioille teknistä apua. Järjestön sisällä tehdään työtä myös sukupuolten välisen tasa-arvon ja valtavirtaistamisen edistämiseksi, toteutetaan vaihtoehtoisen kehityksen ohjelmia sekä parannetaan vankien ja huumausaineita käyttävien henkilöiden HIV/AIDS ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Järjestön laboratoriotoiminta tukee jäsenmaita huumausaineiden tunnistamisessa ja aineiden turvallisessa hävittämisessä. Suomi on profiloitunut UNODC:n puitteissa tapahtuvassa työssä etenkin huumeidenkäytön ennaltaehkäisemisessä ja haittojen vähentämisessä; huumausainelaboratorioiden laadunvalvonnassa; sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa huumeiden ja rikollisuuden torjunnan aloilla; naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisessä ja torjunnassa; kansalaisjärjestöjen roolin vahvistamisessa sekä oikeusvaltioperiaatteiden kehittämisessä.

Rahoituspäätös

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Alkoholin ja huumeiden haitallisen käytön kontrolli 33%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 33%
  • Ihmisoikeudet 34%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt
  • Hiv/aidsin kanssa elävät henkilöt

Rahoituskanava

YK:n huume- ja rikostoimisto

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89893300

Tunnus

UHA2022-019211

Sivua muokattu

17.01.2023