Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Tuki nuorten ammatillisen koulutuksen kehittämiselle

Kuvaus

Suomen ja Saksan yhdessä rahoittama hanke vahvistaa Kenian ammatillisen koulutuksen laatua edistämällä käytännönläheistä ja työmarkkinoiden tarpeita vastaavaa koulutusta. Hankkeen tavoitteena on Kenian olosuhteisiin sovitetun ja työmarkkinoiden tarpeita vastaavan oppisopimuskoulutuksen kehittäminen ja laajentaminen koko maahan. Lisäksi hankkeessa parannetaan ammatillisten oppilaitosten henkilökunnan kapasiteettia, vahvistetaan ammatillista opettajakoulutusta, kehitetään digitaalisia opetus – ja oppimismenetelmiä, sekä edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja vammaisinkluusiota. Hanke pyrkii myös tukemaan vihreää siirtymää integroimalla ympäristötietoutta, ympäristönormeja ja ilmastokestäviä käytäntöjä kansallisiin ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmiin ja opetusaloille. Tuottavien ja säällisten työpaikkojen luominen kasvavalle nuorisoväestölle on keskeinen haaste Kenian kehitykselle. Noin 39 prosenttia Kenian väestöstä on alle 15-vuotiaita ja työikäisten väestö kasvaa noin miljoonalla vuosittain. Tällä hetkellä kuitenkin vain noin 10 prosenttia nuorista löytää työtä virallisen sektorin parista. Kenian työmarkkinoiden keskeinen haaste on ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Ammatillinen koulutus on liian teoreettista eikä se vastaa työmarkkinoiden ja yritysten tarpeita. Lisäksi ammatillisia opettajia tarvitaan lisää ja ammatillisten opettajien koulutusta on parannettava. Hankkeen hyödynsaajia ovat ammatillisessa koulutuksessa olevat nuoret naiset ja miehet, ammatilliset opettajat; Kenian opetusministeriön, ammatillista koulutusta ohjaavien laitosten ja oppilaitosten henkilökunta sekä yksityiset yritykset ja työnantajat, jotka hankkeen toiminnan tuloksena löytävät ammattitaitoista työvoimaa. Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää suomalaista asiantuntemusta ja rakentaa kumppanuussuhteita suomalaisten ja kenialaisten oppilaitosten välille institutionaalisen yhteistyön kautta. Lisäksi noin kolmannes toteutuksesta kilpailutetaan kansainvälisille palveluntarjoajille, mikä luo mahdollisuuksia myös suomalaisille toimijoille. Hankkeen kokonaisbudjetti on 15 miljoonaa euroa vuosille 2023-2026. Suomen rahoitusosuus on 8 miljoonaa euroa, Saksan 7 miljoonaa euroa ja kenialaisten kumppanien in-kind - rahoitus arviolta 2,5 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös

8 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ammatillinen koulutus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

German Development Cooperation

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821252

Tunnus

UHA2017-004682

Sivua muokattu

10.01.2023