Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Naisjohtajuuden edistäminen paikallistasolla Tansaniassa

Kuvaus

UN-Womenin hankkeen “Strengthening women’s and girls’ meaningful participation, leadership and economic rights at local levels in Tanzania” päätavoitteena on vahvistaa Tansanian naisten ja tyttöjen osallistumista johtajuuteen ja päätöksetekoon ja vahvistaa heidän taloudellisten oikeuksien toteutumista. Hankkeella on neljä tulosaluetta: 1) Tietoon perustuvien gender-responsiivisten strategioiden, käytäntöjen ja osallistavan toimintatutkimuksen toteuttaminen; 2) Lakien, toimintatapojen ja käytäntöjen muuttaminen paikallistasolla (vammaisten ja ei-vammaisten) naisten johtajuutta, päätöksentekoa ja taloudellisten oikeuksien toteutumista tukeviksi; 3) Sukupuolinormien ja syrjivien tapojen ja käytäntöjen muuttaminen paikallistasolla naisten johtajuutta, päätöksentekoa ja taloudellisten oikeuksien toteutumista tukevaksi; ja 4) Kansallis- ja paikallistason hallinnot kehittävät lakeja, linjauksia ja palveluita, jotka tunnistavat naisten palkattoman hoivatyön taakan ja vähentävät sitä naisten osallistumisen ja johtorooleihin nousun mahdollistumiseksi. Suomen tuki on 7,9 miljoonaa euroa ja hanke kestää neljä vuotta (2022-2026). Uusi hanke on jatkoa Suomen kahdeksan vuoden ajan rahoittamalle hankkeelle, jolla UN-Women on tukenut Tansanian naisten osallistumista ylimmän valtiollisen tason päätöksentekoon, mm. parlamentissa. Näiden kahdeksan vuoden aikana saatujen kokemusten perusteella on opittu, että kestävien tulosten saavuttamiseksi on nyt kriittisen tärkeätä alkaa purkaa niitä paikalliskulttuureihin juurtuneita sosiaalisia normeja ja käytäntöjä, jotka estävät naisten ja tyttöjen täyspainoisen osallistumisen ja johtorooleihin nousun, ja joiden johdosta kansakunta ei pääse täysimääräisesti hyötymään niistä ainutlaatuisista ja arvokkaista lahjakkuuksista, näkökulmista ja panoksista, joita naisten ja tyttöjen laajempi osallistuminen ja johtajuus voisi tuoda politiikkaan, talouteen ja yhteisten asioiden hoitoon.

Rahoituspäätös

7 900 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 50%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 25%
  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 25%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235967

Tunnus

UHA2021-006568

Sivua muokattu

09.06.2022