Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Maatalouden kansainvälinen kehittämisrahasto IFAD:in 12. lisärahoitus; Yksityissektorin tuki (PSFP)

Kuvaus

Maatalouden kansainvälinen kehitysrahasto (International Fund for Agricultural Development, IFAD) on YK:n alainen maatalouden kehitysrahoituksen erityisjärjestö, joka suunnittelee ja rahoittaa ohjelmia ja hankkeita, jotka tähtäävät ruokaturvan ja ravitsemuksen edistämiseen sekä maaseudun köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa. IFAD:n resurssien täydentämisestä sovitaan kolmen vuoden välein käytävissä lisärahoitusneuvotteluissa. IFAD-12 lisärahoituskierroksella perustettiin erityisohjelma yksityisen sektorin investointien lisäämiseksi maataloussektorille. Tämä Private Sector Financing Programme (PSFP) -ohjelma tukee vahvasti Suomen kehityspoliittisia tavoitteita. IFAD auttaa pienviljelijöitä siirtymään omavaraisviljelystä kaupalliseen liiketoimintaan ja pyrkii kytke-mään heitä kansallisiin ja kansainvälisiin arvoketjuihin. Yksityissektorin kumppanuudet ovat tässä keskeisessä asemassa. Maatalouskehityksessä panostetaan tuottavuuden kohottamiseen sekä ilmasto- ja ympäristökestävyyden parantamiseen. PSFP-ohjelman tavoitteena on 1) työpaikkojen luominen erityisesti nuorille; 2) naisten taloudellinen voimaannuttaminen; sekä 3) ilmastomuutoksen vähentämiseen ja sopeutumiseen tähtäävien toimien edistäminen ja sitä kautta köyhien viljelijöiden resilienssin parantaminen. Nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan 1) lisäämällä maaseudun köyhien tuotantokapasiteettia 2) lisäämällä maaseudun köyhien mahdollisuuksia osallistua markkinoille ja 3) vahvistamalla maaseudun köyhien taloudellisten toimien ympäristö- ja ilmastokestävyyttä. Hankkeen hyödynsaajia ovat maaseudun köyhät kotitaloudet ja pientuottajat. Investoinnit tullaan kohdistamaan pääosin köyhimpiin kehitysmaihin. Suomi kanavoi miljoona euroa yksityissektorin ikkunaan (PSFP) tukeen, joka on osa IFAD-12 rahoituskauden ohjelmaa.

Rahoituspäätös

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

 • Maatalouden kehittäminen 50%
 • Maaseudun kehittäminen 50%

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • nuoret
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Kv maatalouden kehittämisrahasto

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892740

Tunnus

UHA2021-001467

Sivua muokattu

21.06.2022