Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.07.2021

Vapaaehtoinen yleisavustus OECD:n alaisen Kehitysapukomitea DAC:n (Development Assistance Committee) ohjelmabudjettiin 2021-22

Kuvaus

Kyseessä on 500 000 EUR korvamerkitsemätön vapaaehtoinen yleisavustus OECD:n alaisen Kehitysapukomitea DACin (Development Assistance Committee) ohjelmabudjettiin työohjelman toimeenpanon tukemiseksi meneillään olevalla kaksivuotiskaudella 2021-22. Avustus maksetaan kahdessa erässä: 1. 250 000 EUR erä vuonna 2021 ja 2. erä vuonna 2022. DAC on suurimpien kehitysrahoittajien yhteistyöelin (29 jäsenmaata ja Euroopan komissio), jolla on keskeinen rooli julkisen kehitysavun (Official Development Assistance, ODA) sisällön määrittämisessä ja seurannassa, poliittisten linjausten kehittämisessä, kehitysavun laatuun liittyvien normien ja standardien asettamisessa, sekä vertaisarviointien toteuttamisessa ja tilastoinnissa. Suomi osallistuu aktiivisesti DACin, sekä sen alaisten asiantuntijaverkostojen ja työryhmien toimintaan. Suomi hyötyy DAC:n tekemästä tutkimus- ja analyysityöstä, ja se tarjoaa Suomelle hyvän kanavan politiikkavaikuttamiseen. DAC myös tarjoaa Suomelle tietoa kehitysyhteistyön parhaista käytännöistä sekä mahdollisuuden vertaisoppimiseen. DAC:n toiminnan tavoite vuosina 2018-22 on Agenda 2030-tavoitteiden saavuttamisen edistäminen kehityspolitiikan ja -yhteistyön keinoin. DAC:in työohjelmalla 2021-22 edistetään em. tavoitetta. Työohjelma rakentuu viiden tulosalueen ympärille: 1. Kehitysrahoituksen mobilisointi ja kohdistaminen tukemaan Agenda 2030:tä (Mobilising and aligning finance for the 2030 Agenda); 2. Kehitysyhteistyön tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja osallistavuuden lisääminen kumppanuuksien ja innovaatioiden avulla (Making development co-operation more effective, impactful and inclusive through partnerships and innovation); 3. Haurauden ja kriisien torjuminen (Preventing and addressing fragility and crisis); 4. Köyhyyden ja eriarvoisuuden torjuminen, sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja inklusiivisen hallinnon tukeminen, jotta kukaan ei jäisi kehityksestä jälkeen (Tackling poverty and inequalities, achieving gender equality, and enabling inclusive governance in order to leave no one behind); 5. Ilmastotavoitteiden ja luonnonvarojen kestävän hallinnan ja käytön edistäminen (Promoting climate objectives and sustainable management and use of natural capital). Työohjelmabudjetti on 39,1 milj. EUR. DAC:in työohjelma edistää välillisesti kaikkia Suomen kehityspolitiikan painopisteitä (pl. koulutus).

Rahoituspäätös  15.07.2021

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt

Rahoituskanava

Tal yhteist ja kehityksen järjestö

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89860301

Tunnus

UHA2021-002042

Sivua muokattu

16.07.2021