Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 31.10.2019

Tuki Afganistanin UN Womenille

Kuvaus

Viimeisten 18 vuoden aikana Afganistanissa on saavutettu merkittäviä edistysaskeleita naisten ja tyttöjen tasa-arvon edistämisessä ja voimaannuttamisessa. Edistysaskeleet ovat mahdollistaneet edelleen entistä vahvemman naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien edistämisen ja suojelun sekä lisänneet naisten ja tyttöjen osallistumisen mahdollisuuksia. Monia syrjiviä lakeja on uudistettu. Edistysaskelista huolimatta naiset ja tytöt kohtaavat Afganistanissa laajamittaista syrjintää. Lakien uudistusten täytäntöönpanossa on haasteita, tyttöjen kouluunpääsyssä on esteitä, ihmisoikeuspuolustajat sekä poliittiseen päätöksentekoon osallistuvat tai johtoasemassa olevat naiset kohtaavat häirintää. Sukupuoleen perustuva väkivalta on pysynyt syvälle juurtuneena. UN Women Afganistanin maaohjelma 2019 - 2022 pohjaa UN Womenin strategisiin tavoitteisiin. Maatasolla UN Women Afganistan fokusoi toimintansa 4 temaattiseen prioriteettiin, joita ovat: 1) naisten poliittinen osallistuminen ja johtajuus, 2) naisten taloudellinen voimaantuminen, 3) naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja 4) naiset, rauha ja turvallisuus. UN Women Afganistan vahvistaa eri toimijoiden kapasiteettia, tekee normatiivista työtä ja vahvistaa eri toimijoiden humanitaarista työtä ottamaan tasa-arvo entistä paremmin huomioon. UN Women Afganistanin yhteistyötahot ovat kattavat: useat paikalliset ministeriöt, kansalaisyhteiskunta, akatemia, media sekä muut YK-toimijat. Suomi tukee kehityspoliittisten painopisteiden mukaisesti UN Women Afganistanin maaohjelman mukaista toimintaa vuosina 2020 - 2022 yhteensä 6 miljoonalla eurolla. Suomi painottaa vaikuttamistyössään jatkossakin erityisesti naiset, rauha ja turvallisuus -tematiikkaa ja sen yhteydessä 1325 kansallisen toimintaohjelman toteuttamisen tukemista. Suomi vaikuttaa vammaisten naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumiseen.Yleistuki Afganistanin UN Womenille tukee erityisesti Suomen kehityspolitiikan painopistettä 1: naisten ja tyttöjen asema. Lisäksi se kontribuoi painopisteeseen nro 2 kehitysmaisen talouksien kehittäminen ja painopisteeseen nro 3 yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyky.

Rahoituspäätös  31.10.2019

6 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 50%
 • Lain ja oikeuden kehittäminen 25%
 • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 25%

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

 • YK:n tasa-arvojärjestö
 • YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507377

Tunnus

UHA2019-006670

Sivua muokattu

11.11.2019