Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,11.12.2013

ERITT/INGO/Tuki Rights and Resources- aloitteen Afrikka Ohjelmalle

Kuvaus

Rights and Resources-aloite (RRI) on 13 järjestön muodostama yhteenliittymä, joka perustettiin vuonna 2005 edistämään maan ja metsien hallintaan ja omistukseen liittyviä uudistuksia Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Näistä Afrikka-ohjelma on suurin, ja tarve uudistuksille on todellinen: Afrikan metsistä 98 % on edelleen valtion omistuksessa ja hallinnassa. Puutteelliset hallinta- ja käyttöoikeudet ovat yhteiskunnallisten konfliktien ainesosia, ja ne lisäävät myös metsiin kohdistuvaa painetta. Aloitteen toiminta keskittyy kyläyhteisöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksiin. RRI-aloite kokoaa yhteen ympäristö-, tutkimus-, ihmisoikeus- ja paikallisyhteisöjen oikeuksia ajavia järjestöjä edistämään maan ja metsien omistus- ja hallintaoikeuksia sekä politiikkaa ja liiketoimintamalleja koskevia uudistuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään maaseutuyhteisöjen perinteisiin maaoikeuksiin (mukaan lukien naisten tasavertainen oikeus käyttää ja omistaa maata), joita viralliset valtiolliset järjestelmät eivät aina tunnusta. Tavoitteena on myös vahvistaa köyhien oikeuksia hyötyä metsistä ja niiden tuottamista palveluista, mukaan lukien metsä- ja puutuotteiden kaupasta. Suomen tuki kohdistuu RRI:n Afrikka-ohjelmaan Länsi- ja Keski-Afrikassa, jossa pääkohdemaat ovat Kamerun, Mali, Burkina Faso, Liberia ja Kongon demokraattinen tasavalta. Lisäksi Nigerin, Senegalin ja Mauritanian kanssa käydään hallinnon hajauttamiseen liittyvää vuoropuhelua. Suomi on tukenut aloitetta vuodesta 2010 alkaen (2,4 miljoonaa euroa), ja jatkotuki vuosille 2014-17 on neljä miljoonaa euroa. Aiemmalla tukikaudella RRI:stä on tullut metsien hallintaan ja omistukseen liittyvän korkealaatuisen tiedon tuottaja, joka linkittää tehokaasti eri toimijoita keskenään. Aloite on edistänyt aktiivisesti laki- ja politiikkauudistuksia esim. Liberiassa ja Malissa ja vaikuttanut kansainvälisellä tasolla ilmastoneuvotteluissa ja metsiin liittyvissä prosesseissa (hiilipäästöjen vähentämisaloite REDD ja laittomien hakkuiden ja puukaupan torjumisohjelma FLEGT).

Lisätietoa

http://www.rightsandresources.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  11.12.2013

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 70%
  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 20%
  • Ihmisoikeudet 10%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

29890801

Tunnus

UHA2013-006672

Sivua muokattu

30.12.2014