Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.11.2016

Somalian terveyssektorin yhteisohjelma (JHNP)

Kuvaus

Suomi on tukenut vuodesta 2014 Somaliassa toteutettavaa, avunantajien, YK:n ja terveysviranomaisten yhteistä terveys- ja ravitsemusohjelmaa yhteensä 12.5 miljoonalla eurolla. Ohjelman päätavoitteena on ollut vähentää Somalian äitiys- ja lapsikuolleisuutta parantamalla väestön terveys- ja ravitsemustilannetta, ja etenkin äiti- ja lapsiterveyspalveluiden tarjontaa. Ohjelman ensisijaisia hyödynsaajia ovat naiset, tytöt ja lapset, joiden pääsy terveyspalveluiden piiriin on suhteellisesti kaikkein heikoin. Yhteisohjelmaa hallinnoi UNICEF. Lisäksi mukana ovat YK-järjestöistä UNFPA ja WHO. Ohjelma on ollut päämekanismi Somalian äiti- ja lapsiterveyspalveluiden tuottamiselle ja se on monilta osin saavuttanut sille asetettuja tulostavoitteita. Ohjelman hyödynsaajien piiriin on kuulunut valtaosa Somalian väestöstä, noin 5.6 miljoonaa ihmistä. Ohjelman toiminta-alueella esimerkiksi äitiys- ja imeväiskuolleisuus on laskenut merkittävästi. Ohjelma tukee myös Somalian terveydenhuoltojärjestelmän institutionaalista kehittymistä, mikä on kestävyyden kannalta järkevä lähestymistapa. Ohjelman kautta on tuettu esimerkiksi äitiysterveyttä edistävien strategioiden luomista ja niiden toteutetusta, mukaan lukien Somalian kätilöiden koulutusta. Yhteisohjelman on ollut tarkoitus päättyä vuoden 2016 lopussa. Sen suunniteltuun toteuttamiseen ei ole kuitenkaan saatu riittävästi resursseja avunantajilta, jotta toimintoja voitaisiin jatkaa edes vuoden loppuun asti. Samalla äiti- ja lapsiterveyspalveluita tuottavien korvaavien interventioiden suunnittelu on pitkittynyt, ja uusien ohjelmien aloitus on venymässä pitkälle vuoteen 2017. Somalian terveysviranomaiset ja YK ovat tästä syystä pyytäneet avunantajilta jatkoa ohjelmalle huhtikuuhun 2017 asti, sekä pikaista lisärahoitusta keskeisempien toimintojen, kuten äiti- ja lapsiterveysklinikoiden sekä menossa olevien kätilökoulutusten toiminnan turvaamiseksi siksi aikaa kunnes uudet yhteisohjelman korvaavat ohjelmat alkavat vuonna 2017. Esitetään, että myönnetään 3 MEUR Somaliassa toteutettavan terveys- ja ravitsemusyhteisohjelman toteuttamiseksi huhtikuun 2017 loppuun asti, joka muodostuu seuraavasti: 50 000€ ALI-osaston vuoden 2014 siirtyvistä määrärahoista, 120 000€ osaston vuoden 2015 siirtyvistä määrärahoista, sekä 2 830 000€ osaston kuluvan vuoden määrärahasta. Maksatus tehdään vuoden 2016 lopulla.

Rahoituspäätös  04.11.2016

3 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

 • Perusterveydenhuolto 40%
 • Terveyspolitiikka ja -hallinto 30%
 • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret

Rahoituskanava

 • YK:n lastenrahasto
 • Maailman terveysjärjestö-assessed
 • YK:n väestörahasto

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311718

Tunnus

UHA2016-004957

Sivua muokattu

23.11.2016